Tăng ngăn hâi: 19/9/2020

VOV4.Sêdang - Hngêi trung Đại học Tây Nguyên nếo ai hlá mơ-éa tối pơtâng ‘na điêm ki vâ rah ‘mot hok tro mot hriâm tiô kơ tơdroăng ki séa ngăn điêm tơ’noăng mơgêi râ má pái phôh thong râ má pái hơnăm 2020, [ă kơlo điêm ki vâ iâ hlái ai 15 troh 22 điêm. Tung 34 kơvâ ki hngêi trung ai rah ‘mot hriâm hơnăm kố, kơvâ y khoa ai kơlo điêm ki vâ iâ hlái ai 22 điêm. Kơvâ điều dưỡng; Kih thuât pâk xo mơheăm vâ mơnhên pơreăng ai kơlo điêm ki vâ iâ hlái 19 điêm. Mâu kơvâ ki ê pơrá ai điêm ki vâ iâ hlái sap ing 15 troh a 18,5 điêm.

Krê kơvâ hnê mâm non [ă hnê ‘na rak vế châ chăn pak^ng séa ngăn điêm ki iâ má môi, mê tơdroăng ki tơ’noăng ki rơkê krê xêh, môi tiah hơdruê xuâng, kơchuâ um xuân kal athế châ 5 điêm da dâk klêng. Hơnăm 2020, Hngêi trung Đại học Tây Nguyên tiô tối hdrối kô rah xo 3 rơpâu 582 ngế hok tro mot hriâm tung hngêi trung.

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định