Tăng ngăn hâi: 5/8/2020


Kong pơlê Kon Tum

Xok tơprâ klêi mê tơku\m hên, kơhâi ai drêng tô, ai drêng rơdâm, peăng xêi măng ai tíu ‘nâ kong mêi kân

Khía chôa ‘lâng pêi ing mâ hâi lu [ă pa hdroh peăng mâ hâi lu

Hyôh tô:  Sap ing 29 - 31 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 21 – 23 đo# C

 

 

Kong pơlê Gia Lai

Xok tơprâ klêi mê tơku\m hên, kơhâi ai drêng tô, ai drêng rơdâm, peăng xêi măng ai tíu ‘nâ kong mêi kân

Khía chôa ‘lâng pêi ing mâ hâi lu [ă pa hdroh peăng mâ hâi lu

Hyôh tô:  Sap ing 28 – 30 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 20 – 22 đo# C

Krê mâu tơring ối pa mâ hâi lo:

Hyôh tô: Sap 32 - 34 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 24 – 26 đo# C

 

 

Kong pơlê Dak Lak:

Xok tơprâ klêi mê tơku\m hên, kơhâi ai drêng tô, ai drêng rơdâm, peăng xêi măng ai tíu ‘nâ kong mêi kân

Khía chôa ‘lâng pêi ing mâ hâi lu [ă pa hdroh peăng mâ hâi lu

Hyôh tô:  Sap ing 29 – 31 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 21 – 23 đo# C

 

 

Kong pơlê Dak Nông:

Xok tơprâ klêi mê tơku\m hên, kơhâi ai drêng tô, ai drêng rơdâm, peăng xêi măng ai tíu ‘nâ kong mêi kân

Khía chôa ‘lâng pêi ing mâ hâi lu [ă pa hdroh peăng mâ hâi lu

Hyôh tô:  Sap ing 28 – 30 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 20 – 22 đo# C

 

 

Kong pơlê Lâm Đồng:

Xok tơprâ klêi mê tơku\m hên, kơhâi ai drêng tô, ai drêng rơdâm, peăng xêi măng ai tíu ‘nâ kong mêi kân

Khía chôa ‘lâng pêi ing mâ hâi lu [ă pa hdroh peăng mâ hâi lu

Hyôh tô:  Sap ing 26 – 28 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 19 – 21 đo# C

A pơlê kong kơdrâm Đà Lạt

Hyôh tô: Sap ing 22 – 24 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 15 – 17 đo# C

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng