Tăng ngăn hâi: 25/9/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa António Guterres, Kan xiâm chêh tôm xo rơkong hiăng tối tơbleăng troh tơdroăng ki pơloăng xua ôh tá ai tơru\m cheăng tung lâp plâi tơnêi tung hneăng tơplâ mơdât pơreăng Covid-19 [ă hyôh kong prâi hơ’leh. Tối tơbleăng hdrối mê pôa António Guterres hiăng mơ’no tối tung roh hôp mơ’no tơdrêng tung um tơvi khu kăn xiâm dêi Ho#i đong Kring vế Khu lâp kong têa.

Kăn xiâm chêh tôm xo rơkong khu lâp kong têa tối tiah kố, troăng hơlâ ki hên troăng, pro hơniâp le\m [ă kring vế lâp plâi tơnêi dế tro tơdjâk hngăm hngo ing pơreăng ki dế tâ tú xâu rơ-iô. Kăn xiâm chêh tôm xo rơkong khu lâp kong têa tơdrêng amê tối tơbleăng Ho#i đong kring vế ai tối tiah kố, tâng hyôh kong prâi pơtối ôh tá tơniăn, tơ’nôm tá tơdroăng ki ôh tá tơru\m [ă xêk xêng, ôh tá krá tơniăn tung veăng hbrâ, tơplâ mơdât pơreăng Covid-19, mê lâp plâi tơnêi kô thăm rế trâm tơdroăng ki xâu xía kân má môi.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định