Tăng ngăn hâi: 29/2/2020

VOV4.Sêdang - Jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i nếo tơdah pôa Pranay Verma, Kăn teăng mâ kong têa Ấn Độ troh koh hmât drêng xo pêi hnoăng cheăng ki nếo. Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i tối thế Kăn teăng mâ, [ă hnoăng cheăng pêi cho tíu ki tơdjêp pơla péa tơnêi têa, tơru\m tro [ă mâu kơ koan dêi péa pâ mơdêk pêi mâu tơdroăng cheăng nhên khât ki péa pâ rơtế tơmâng.

Péa pâ rơtế mơdêk mâu luât pơkâ tơru\m cheăng ‘na tê mơdró, ‘no liăn cheăng, xuân môi tiah po troăng tê mơdró a Ấn Độ tê mâu tơmeăm pêi lo ing chiak deăng ki tơ-[rê dêi Việt Nam.

Chin phuh Việt Nam mơhnhôk mâu Grup mơdró kâ Ấn Độ a Việt Nam tí tăng ‘nâi ple\ng rôh ‘no liăn cheăng, malối tung tơdroăng ki Ấn Độ ai hên [ă Việt Nam kal vâ. Péa tơnêi têa kal mơdêk tơru\m mơdêk mơhno túa le\m tro, ôm hyô [ă trâm tơpui tơno [ă kuăn pơlê, malối drêng péa tơnêi têa hiăng pro troăng tơ-[ai kơneăng tơdrăng [ă pơtối kum Việt Nam pơtối rak tơniăn Thôt Chàm a Mỹ Sơn.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng