Tăng ngăn hâi: 19/1/2021


VOV4.Sêdang - Pôa Moon Jae-in, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Hàn Quốc hâi lơ 18/1 hiăng tơku\m po hôp hlá tơbeăng apoăng hơnăm a tíu pêi cheăng Kăn xiâm pơkuâ kong têa, tơbleăng troăng tơmiât pêi ‘na mâu tơdroăng ki má môi a mâu kơvâ cheăng kal kí, cheăng kâ, hbrâ mơdât pơrea\ng. Kố cho roh hôp khu chêh hlá tơbeăng apoăng hơnăm tung tơdroăng mơjiâng Luât dêi kong têa Hàn Quốc châ tơku\m po tiô péa troăng tơdrêng a ngiâ [a\ mơ’no tơdrêng tung um tơvi.

‘Na tơru\m cheăng [a\ kong têa Triều Tiên, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Hàn Quốc tối pôa Kim Jong-un, Kăn xiâm hnê ngăn kong têa Triều Tiên ai tơdroăng mơ-eăm nhên tung rak hơniâp le\m, tơpui tơno [a\ tơdroăng pơtê pro trếo tik nik. Pôa Moon Jae-in tối pói tơngah kô lăm pôu troh a kong têa Hàn Quốc dêi pôa Kim Jong-un, tơku\m po ‘’drêng lâi ‘lo’’ tiô tơdroăng ki môi tuăn dêi péa pâ.

‘Na pơkâ tơdroăng lăm pôu kong têa Hàn Quốc dêi pôa Tập Cận Bình, Kăn xiâm hnê ngăn kong têa Sinuâ, pôa Moon Jae-in mơnhên kô mơ-eăm vâ roh lăm pôu tơku\m po re\ng tâ klêi kơ’nâi pơrea\ng Covid 19 chía tơniăn [a\ mâu tơdroăng ki tơ’lêi hlâu châ mơjiâng tung hơnăm kố.

           

 Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định