Tăng ngăn hâi: 15/8/2020

VOV4.Sêdang - Tung roh hôp rêm hơnăm Kuo#k ho#i kong têa Indonesia, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Indonesia hiăng tơbleăng mâu tơdroăng ki xiâm dêi Tơdroăng tơkêa bro liăn ngân Tơnêi têa hơnăm 2021 [a\ mơ-éa rak ‘măn liăn ngân, tung mê tơtro\ng mơnhông cheăng kâ tơnêi têa xua tơdjâk dêi pơrea\ng Covid 19, vâ chê troh tơdroăng mơhnhôk hơ’leh vâ mơdêk pêi lo tơmeăm, hơ’leh nếo [a\ ivá tơbriât cheăng kâ, thăm hơ’leh cheăng kâ troh hơ’leh kih thuât kơxo#, xúa drêng ai tơmeăm [a\ tối hdrối mâu hơ’leh ‘na pơ’leăng mâ mơngế.

Kăn xiâm pơkuâ kong têa Indonesia tối hdrối, liăn ngân 2021 dêi kong têa Indonesia kô kơdroh a kơlo 5,5% GDP mơhé cheăng kâ pơtối xông tơtêk. Tơdroăng mơnhông cheăng kâ tơnêi têa hơnăm 2021 kô châ pêi pro tơdâng [a\ hơ’leh tung hên kơvâ cheăng, ing khăm pơlât, hnê hriâm, to\ng kum pơlê pơla, rơtế hơ’leh liăn ngân [a\ xo hnoăng mơhá.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định