Tăng ngăn hâi: 31/3/2020

VOV4.Sêdang - Pôa Donald Trump, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih nếo ai troăng hơlâ ki thăm mơhnhôk kuăn pơlê hdrối vâ troh hâi tâ ph^u pôk kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih a mơ’nui hơnăm kố. Tung video ki păng ‘nâng ‘na hneăng mơhnhôk kuăn pơlê, pôa Donald Trump hiăng tối mâu túa cheăng dêi chin phuh Mih [ă ki kơdo mơ-eăm dêi mâu khu kăn tung chin phuh ki pơkuâ ngăn ‘na kơvâ hnoăng cheăng tơplâ mơdât [ă pơreăng Covid-19.

Pôa hiăng krếo thế kuăn pơlê Mih i tơru\m môi tuăn, rơtế [ă chin phuh mơdât lôi ‘’kiâ pơreăng’’ ki ôh tá châ xáu hlo [ă mâ. Tiô tơdroăng troh ngăn, bro mơnhên dêi khu chêh hlá tơbeăng ABC News, ai lối tơdế kơxo# kuăn pơlê ki vâ môi tuăn [ă tơdroăng ki khu kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih mơ’no hnoăng cheăng hbrâ mơdât [ă tơplâ mơdât pơreăng tiô túa nếo mê.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng