Tăng ngăn hâi: 21/1/2021

 


VOV4.Sêdang - Mơhé tơnêi têa pin dế kâi mơdât pơreăng COVID-19, la xuân ối  tối mâu ngế ki mot tung tơnêi têa pin hmâng vâ tơkâ luâ troăng kong, thăm nếo ai hâi châ ‘nâi troh 500 ngế mot tung tơnêi têa pin hmâng vâ, tơ’lêi pro tâ pơreăng. Mê cho tơdroăng ki Khu xiâm ngăn pơkeăng pơlât tối a Hneăng hôp mơ’no tơdrêng pơla kơ koan hnê mơhno cheăng tơnêi têa [ă Khu hnê mơhno cheăng dêi mâu kong pơlê, pơlê kong kân ‘na tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 po a kơxo lơ 20/1 a Hà Nội.

Tiô mâu ki tối re\ng dêi Khu hnê mơhno cheăng tơnêi têa, nôkố măng xah ho#i hiăng hlo ai tơdroăng chêh ‘na ki djâ mơngế lo ing kong têa ê mot a Việt Nam a rôh Têt Lo hơnăm nếo tơkâ luâ kong têa ki má pái; Thế rêm kơ koan khu râ pơkuâ cheăng re\ng tơmâng séa ngăn; tơbleăng hdrối ăm mâu rơpo\ng hngêi ki ối tung tơnêi têa, tâng ai nho\ng o dế ối a kong têa ê pôi tá vêh dêi a tơnêi têa [ă troăng ki ôh tá tro luât; ôh tá chiâng xúa tơdroăng mơdró ki nếo tối kơpêng mê ai chêh tung măng xah ho#i xua mê cho tơdroăng ki hêak pơloi. 

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định