Tăng ngăn hâi: 8/7/2020

VOV4.Sêdang - Tung 3 hơnăm, sap hơnăm 2016, 2018 troh a hơnăm 2019 kong pơlê kố hiăng ai 17 ngế tro tâ pơreăng êi rơtốu krôk, tung mê, hiăng ai 3 ngế hlâ. {ă ing apoăng hơnăm 2020 troh nôkố, a kong pơlê Kon Tum hiăng ai 10 tíu ki tâ pơreăng, tung mê ai 20 ngế tamo châi, ai 9 ngế ki dế mo le\m xuân hiăng ai tâ pơreăng. Dế kố, Tíu xiâm ngăn ‘na pơkeăng dêi tơirng Đăk Tô [ă Sa Thầy hiăng ai 4 ngế ki tro tâ, rơtế [ă 9 ngế ki mo dâi la hiăng tâ pơreăng dế châ khăm pơlât.

 

 

-Ahdrối, mơnê kơ {ok thái pơkeăng hiăng mơdoh chôu phut tơpui tơno rôh kố. Ô [ok thái pơkeăng, đi đo tung hên hơnăm hdrối mê hía nah, hơnăm ki lâi a Kon Tum xuân hlo ai tíu tâ tú pơreăng êi rơtốu krôk. Tiô  [ok thái pơkeăng ki lâi cho xiâm kối khoh pro chiâng ai tơdroăng châi tamo kố?

Nôkố ai môi khu tung kuăn pơlê a mâu ngế hơnăm hiăng hên, hơnăm hiăng krâ tung châ ôh tá ai hên xếo kế ki vâ mơjiâng chiâng mơheăm ki vâ mơdât pơreăng êi rơtốu krôk, xua hdrối nah hâi teăm châ pâk pơkeăng hbrâ mơdât pơreăng êi krôk [ă malối a mâu kơpong hngế hngo, kơpong kơtiê xahpá.

Pak^ng mê, kế ki vâ mơdât pơreăng ai tung pơkeăng vaccine mơdât êi rơtốu krôk gá iâ bu rêh ton dâng 10 hơnăm [ă klêi mê gá rế tâi tiô khế hơnăm tâng ôh tá châ pâk ‘mot tơ’nôm; xua mâu tơdroăng rak ngăn ôh tá krúa, ôh tá hlê ple\ng tung rak ngăn dêi ivá [ă tơdroăng xúa pâk mâu pơkeăng mê ôh tá rơkê [ă hên ki ê, mê kô pro ăm mơngế ki pâk mê chiâng tơ’lêi tro pơreăng lơ chiâng djâk ‘mot pơreăng êi rơtốu krôk, pro chiâng ai tíu ki xiâm vâ tâ tú tung kuăn pơlê môi tiah dế kố.

 

 

Ngế ki êi rơtốu krôk châ pơlât prêi a Tíu xiâm ngăn pơkeăng tơring Đăk Tô

 

-Maluâ kơvâ ngăn pơkeăng kong pơlê Kon Tum hiăng tối tơbleăng, pêi hên troăng hơlâ mơdât pơreăng ti lâi pơreăng êi rơtốu krôk xuân hâi châ mơdât khât?

Ngăn ing kơxo# chêh mâu hơnăm hdrối pin hlo, mâu tíu tâ tú pơreăng êi rơtốu krôk tung kong pơlê hiăng kâi mơdât teăm [ă hlối tơ-[rê. La ga pơreăng êi rơtốu krôk xuân ối hlo tâ tú. Má môi xua ôh tá ai pơkeăng, mê tơdroăng vâ pâk pơkeăng vaccine TD hbrâ mơdât pơreăng ối trâm hên tơdroăng pá, hâi teăm tơbleăng hên, hâi tơbleăng troh lâp lu, ki hên nếo tơbleăng to a mâu tíu ai pơreăng tâ tú.

Pak^ng mê, tung kuăn pơlê mâu ngế ki tung châ ai xiâm pơkeăng vâi hâi châ ‘nâi ngế ki klâi, xua mê chiâng ối ai pơreăng tâ tú utâi utá tung kong pơlê [ă pơreăng êi rơtốu krôk mê rơ-iô khât, xua ga tâ tú hên cho a mâu kơpong hngêi hngo, kơpong ối kơtiê xahpá.

 

 

Kơpong klâ krê pơlât mâu ngế êi rơtốu krôk a Tíu xiâm hngêi pơkeăng tơring Sa Thầy

 

-Tiô ăm ‘nâi mâu hơnăm hdrối nah, tung pơla pơlât ăm kuăn pơlê pơreăng êi rơtốu krôk ối châ kơvâ ngăn pơkeăng kong pơlê Kon Tum ôh tá ai kế ki vâ mơjiâng mơheăm ki vâ mơdât pơreăng pro êi rơtốu krôk. Nôkố tơdroăng mê hiăng châ pêi pro há, ô [ok thái pơkeăng?

Hơnăm 2018, Khu ngăn pơkeăng kong pơlê Kon Tum ai pơkâ Khu xiâm ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât mung hdrối têa vâ mơjiâng mơheăm ki vâ mơdât pơreăng pro êi rơtốu krôk. Ing mê, Khu xiâm rak ngăn ‘na pơkeăng hiăng tối Ko\ng ti pro pơkeăng pơlât Đức Minh ăm pơkeăng rêm  khế  [ă nôkố Hngêi pơkeăng kân kong pơlê hiăng rôe ‘măn vâ bê kơxo# têa ki vâ mơjiâng chiâng mơheăm ki vâ mơdât pơreăng êi rơtốu krôk vâ pơlât ăm mâu ngế tâ tú pơreăng êi rơtốu krôk tung kong pơlê [ă dế kố kơxo# têa ki vâ mơjiâng mơheăm mê xuân u ối.

-Tiô [ok thái pơkeăng hdrối vâ ai pơreăng êi rơtốu krôk vêh tâ tú nếo, vâ kâi mơdât tơ-[rê, kâi mơdât pơreăng ki rơ-iô mê, tơdroăng kơvâ ngăn pơkeăng kong pơlê Kon Tum kal thế tơbleăng pêi [ă kal thế veăng kum pêi má môi nôkố cho ki klâi?

Vâ kâi mơdât pơreăng êi rơtốu krôk tung kong pơlê, kơvâ ngăn pơkeăng kal tơku\m pêo pro mâu tơdroăng a kơ’nâi kố:

Má môi, pơtối tí tăng ngăn kơtăng a mâu tíu tâ tú pơreăng; vâ re\ng châ ‘nâi mâu ngế ki lâi tâ tú pơreăng re\ng ăm ối krê re\ng teăm pơlât, hdró kơpong ki tâ tú, xôh pơkeăng kơdê pơreăng mơdât ôh tá ăm pơreăng châ tâ tú troh lâp lu tung kuăn pơlê, ôh tá ăm tâ tú troh kơpong ki ê .

Má péa, mơdêk tơdroăng tơbleăng lăm pâk pơkeăng hbrâ mơdât pơreăng thế pro tơniăn ai tu\m kơxo# pơkeăng vắc xin DPT4 xuân môi tiah kơxo# pơkeăng ki thế pâk hbrâ mơdât pơreăng châ pâk tu\m a vâi ‘ne\ng pá xôp 1 hơnăm châ 95% ngế tơngi klêng.

Má pái, pơtối mơdêk hnoăng cheăng hnê tối tung hlá tơbeăng Rơ’jiu ‘na hbrâ mơdât pơreăng êi rơtốu krôk ăm kuăn pơlê hlê, mâlối khu ngăn pơkeăng hnê tối hdrối ‘na tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng êi rơtốu krôk xuân môi tiah hlá tơbeăng, rơ’jiu um tơvi hnê tối ăm kuăn pơlê ‘nâi ki pơxúa ing tơdroăng pâk pơkeăng hbrâ mơdât pơreăng.

Troăng hơlâ ki thế pêi pro, vâ châ tơ-[rê má môi ‘na tơdroăng mơdât pơreăng êi rơtốu krôk cho tơbleăng pâk pơkeăng vắ xin TD (vaccine hbrâ mơdât châi hrê - mơdât êi rơtốu krôk) pâk ăm mâu ngế sap 7 hơnăm tơngi klêng vâ ai kế ki mơjiâng chiâng mơheăm kâi mơdât pơreăng tung kuăn pơlê.

Kơvâ ngăn pơkeăng kong pơlê Kon Tum xuân tối thế Khu xiâm ngăn pơkeăng hbrâ mơlât, Khu xiâm ngăn ‘na pro mơgrúa - hbrâ mơdât pơreăng. Tây Nguyên tơmâng khât troh tơdroăng ăm pơkeăng vaccine TD [ă tơmeăm vâ tơbleăng pêi. Tối thế Vi [an kong pơlê tơmâng pro tơ’lêi hlâu kum ‘na kơxo# liăn vâ tơbleăng pâk pơkeăng vaccine TD  a lâp lu mâu cheăm ki nhôm tơ’lêi tâ tú pơreăng vâ tơniăn ‘na tơdroăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng tâ tú tung kuăn pơlê.

Mơnê kơ [ok thái pơkeăng hiăng mơdoh hâi chôu rôh veăng tơpui tơno tơdroăng kố!

Khoa Điềm chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng