Tăng ngăn hâi: 8/7/2020


 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 7/7, a kong pơlê Kon Tum, jâ Trương Mỹ Hoa, kăn xiâm hnê ngăn Khu rak liăn hriâm rơkê Vừ A Dĩnh hneăng hdrối hiăng diâp 55 hnoăng liăn hriâm rơkê hơnăm hriâm 2019 – 2020 ăm hok tro hdroâng kuăn ngo ki ai tơdroăng rêh ối xơpá a 2 tơring Kon Praih [ă Kon Plong. Mâu vâi o ki châ xo liăn hriâm rơkê kố pơrá cho hdroâng kuăn ngo, ki ai tơdroăng rêh ối xơpá la ai tuăn hiâm tơkâ luâ xơpá tung hriâm tâp.

Rơtế [ă tơdroăng ki châ xo liăn hriâm rơkê rêm hnoăng ai 1 rơtuh liăn, mâu vâi o hok tro châ xo sap ing tơmeăm ki jâ Trương Mỹ Hoa, kăn xiâm hnê ngăn Khu rak liăn hriâm rơkê hneăng hdrối diâp ăm, Kăn xiâm hnê ngăn Khu rak liăn hriâm rơkê Vừ A Dính rơhêng vâ liăn hriâm rơkê Vừ A Dính cho ivá mơhnhôk mâu vâi o pơtối mơ-eăm tung hriâm tâp dêi tơná vâi o. Rơhêng vâ mâu vâi o mơ-eăm hriâm tâp rơkê, mơ-eăm chiâng kuăn loi, hok tro rơkê dêi nôu pâ [ă mâu khu ki ai tuăn hiâm hơ-ui hiăng mơjiâng Khu rak liăn hriâm rơkê kố.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng