Tăng ngăn hâi: 22/1/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 21/1, ai tơdroăng tối ing khu ngăn pơkeăng kong pơlê Kon Tum ăm ‘nâi, tíu pêi cheăng mê nếo klâ krê 5 ngế Sinuâ ki nhôm mot tung tơnêi têa pin hmâng vâ châ hlo a kơpong tơraih rơxế xiâm pơlê kong kơdrâm Kon Tum a kơxo má hâi lơ 20/1. 5 ngế kố cho mơngế Sinuâ châ hngêi pơkeăng Y duợc cổ truyền – pơlât ăm le\m ivá a Kon Tum tơdah xo djâ ăm ối krê a tíu pêi cheăng a pơlê kong kơdrâm Kon Tum a kơxo hâi lơ 20/1.

Kơpong klâ krê dêi Hngêi pơkeăng Y dược Cổ truyền – Pơlât ăm le#m ivá a Kon Tum

 

Tíu Séa ngăn hbrâ mơdât pơreăng kong Kon Tum hiăng khăm ngăn, xo mơheăm dêi tơrêm ngế vâ ngăn hôm ai pơreăng SARS CoV-2. Tung pơla tơkôm khăm ngăn mơheăm [ă pơreăng SARS  CoV-2 [ă 5 ngế Sinuâ, kơvâ ngăn pơkeăng Kon Tum hiăng hbrâ klâ krê 3 ngế ki ối achê [ă mâu ki mê; pơtối kơ êng ngăn vâ ‘nâi mâu ki ối achê vâ klâ krê; chêh inâi mâu kăn [o# ngăn pơkeăng ki ối achê vâ séa ngăn [ă hbrâ tơbleăng ăm tơdroăng mơdât pơreăng ki pơtối.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định