Tăng ngăn hâi: 31/3/2020

VOV4.Sêdang - A kong pơlê Kon Tum mơngế pêt kơphế dế hrik têa tôh tơmeăm pêt roh má 3. Hdrối mê xua tơdroăng hrik têa tôh kế tơmeăm xúa kơmăi tu tuh diesel mê tơdroăng cheăng cho pá puât [a\ hngăm hngo. Laga nôkố kơnôm ai troăng on tơhrik tơnêi têa troh lâp lu, kơmăi ki kơtâu [a\ on tơhrik hiăng kum tơdroăng xôh tơmeăm tơ’lêi hlâu tâ, tơdrêng amê mơdêk ki châ tơ-[rê ‘na cheăng kâ.

 

 

Troh thôn 5, cheăm Đăk Mar, tơring Đăk Hà mâu hâi kuăn pơlê tôh têa roh má 3 ăm loăng kơphế ôh tá tâng chuât dêi kơmăi tu tuh kơtâu [a\ têa châu Diesel. Pôa Nguyễn Đăng Lương, kăn thôn tối ăm ‘nâi, thôn ai 212 rơpo\ng pêt 257 ha kơphế. Mâu hơnăm achê kố kơnôm ai on tơhrik troh a chiâk deăng mê tâi tâng kuăn pơlê ôh tá xúa xếo kơmăi tu tuh kơtâu [a\ têa châi Diesel mê xúa kơmăi hrik ki kơtâu [a\ on tơhrik.

 

 

Kơmăi hrik têa xúa on tơhrik teăng kơmăi Diesel

 

Môi roh tôh kơphế tiah hmâ ton 2 hâi péa măng. Tâng xúa kơmăi tu tuh mê rôe têa châu tâi 1 rơtuh 400 rơpâu liăn tâng xúa kơmăi hrik kơtâu [a\ on tơhrik bu mơ’no liăn tơdế tê. Tơdrêng [a\ pơxúa ‘na cheăng kâ, tơdroăng ki kal tâ tiô pôa Nguyễn Đăng Lương, xúa kơmăi hrik ôh tá tá mơ’no hên ivá pêi cheăng [a\ chôu gak ngăn, mê ối ví ki tro lu\p xua kơmăi kơmok lơ tơ’nhê, hía drêng lôi tơngôu.

‘’ ‘Na pơtôu kơmăi môi tiah ivá á drêng nah hơnăm ối nếo tôh [a\ kơmăi tu tuh mê á ối kâi vâ mơdá kơmăi laga nôkố ôh tá kâi mơdá xếo. Xúa [a\ on tơhrik mê vâi kơdrâi, vâi hdrêng xuân chiâng vâ tiê. Tâng tôh [a\ kơmăi tu tuh mê pin ôh tá ai mâ péa pái chôu têa xúa mê kơmăi kô chếo thế hơ’leh kơmăi ki ê. Nôkố xúa kơmăi kơtâu [a\ on tơhrik kố tâng ôh tá ai têa lơ xiâ têa mê gá kô chiâng tơpâ ôh tá tơdjâk ‘mêi troh kơmăi kơmok. Xúa on tơhrik nôkố vâi krâ ăm pin ga niân ‘nâng’’.

 

 

Kuăn pơlê kơdroh ki pá puât kơnôm ai on tơhrik tung pêi chiâk deăng

 

Vâ mơnhông ki pơxúa ai on tơhrik troh a thôn pơlê pơxúa ăm kuăn pơlê pêi chiâk deăng, mâu hơnăm hiăng hluâ khu râ kăn pơkuâ, kơvâ on tơhrik kong pơlê Kon Tum tơku\m rơnêu troăng on tơhrik ki kơdroh ivá a thôn pơlê, po rơdâ tíu hnhâng troăng kơxái on tơhrik [a\ mơdêk ki dâi le\m drêng ai on tơhrik. Ki nhên tung rơnó tô hơnăm kố, mơnhên kơmăi ki mơdêk on tơhrik xúa tung hrik têa tôh kơphế tung rơnó tô tâk lối 14,6% tâng pơchông [a\ roh kố hơnăm nah, kơvâ on tơhrik Kon Tum hiăng hbrâ, tơ’lêi tung pơkuâ troăng on tơhrik ai tu\m [a\ teăm tơdrêng on tơhrik vâ kuăn pơlê xúa hrik têa tôh kơphế.

 

 

Hnhâng troăng on tơhrik troh kơpong hơngế hơngo tơring Ia H’Drai, kong pơlê Kon Tum

 

Pôa Nguyễn Thanh Phương, Pho\ pơkuâ Ko\ng ti on tơhrik Kon Tum tối ăm ‘nâi:

‘’Ko\ng ti on tơhrik Kon Tum mơjiâng troăng vâ hnhâng kơxái on tơhrik. Mơjiâng troăng vâ mơ’no rêm hâi, rơnêu drêng tơ’nhê. Tơdrêng amê, mơ’no on tơhrik 110KV tung kong pơlê xua Tíu xiâm pơkuâ troăng on tơhrik kơpong peăng tơdế tơnêi têa ki ối tung dế. Séa ngăn, rơnêu mâu troăng kơxái on tơhrik trung the# 22KV pơla mâu kơmăi 110KV vâ hbrâ drêng tơ’nhê 1 kơmăi klâ xoăng on tơhrik 110KV.

Ko\ng ti xuân hiăng tơbleăng tối hdrối veăng tơ’nôm on tơhrik a mâu tíu ki tôh tơmeăm rêm kơpong rêm kơmăi klâ xoăng on tơhrik vâ mơdêk ivá hơ’leh 57 kơmăi klâ xoăng on tơhrik. Ko\ng ti on tơhrik Kon Tum hbrâ rơnáu tơniăn mơ’no on tơhrik ăm vâi krâ’’.

Khoa Điềm chêh

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng