Tăng ngăn hâi: 15/8/2020

VOV4.Sêdang - Pôa Recep Tayyip Erdoğan, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Thổ Nhĩ Kỳ, a hâi lơ 14/8, tơbleăng kô hnó tơvêh tâng Greco plâ tuk dêi kong têa Thổ Nhĩ Kỳ dế séa ngăn têa châu têa kơxa\ng tung kơpong têa kơx^ tơxup tơbriât tung Địa Trung Hải kô tro hnó tơxâng. Tơblea\ng dêi ngế ối a ko kong têa Thổ Nhĩ Kỳ tơbleăng klêi kơ’nâi roh tơklâm pơla môi toăng tuk tơplâ dêi Greco [a\ môi toăng tuk tơplâ dêi kong têa Thổ Nhĩ Kỳ a peăng mâ hâi lo Địa Trung Hải tung hâi lơ 12/8 pơla kố nah.

Greco prế Thổ Nhĩ Kỳ cho khu tơru\m tung NATO, laga tơru\m cheăng pơla péa tơnêi têa kô tơ’lêi trâm hơkăng tơdjâk troh mâu tơxup tơbriât tíu tơkăng kong a têa têa kơx^, rơvâ plêng, xuân môi tiah pơrah hdroâng mơngế a rơlố Cypruss.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng