Tăng ngăn hâi: 15/1/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Khu pơkuâ cheăng pêi – Mô đo#i rong [a\ pơlê pơla kong pơlê Lâm Đồng hiăng tơku\m po hneăng hôp mơgêi hơnăm 2020 [a\ po rơdâ pơkâ tơdroăng pêi cheăng, mơngế ai hnoăng [a\ rêh ối pơlê pơla hơnăm 2021. Hơnăm 2021, kơvâ pơkuâ cheăng pêi – Mô đo#i rong [a\ pơlê pơla kong pơlê Lâm Đồng pơkâ mâu túa pêi ki nhên môi tiah hnê mơjiâng cheăng pêi ăm 36 rơpâu ngế pêi cheăng, mơdêk kơxo# ngế pêi cheăng lâp kong pơlê tâk lối 73%; kơxo# mơngế pêi cheăng tăng châ cheăng pêi tung hơnăm châ 30 rơpâu ngế; kơdroh rơpo\ng kơtiê sap ing 1 – 1,5%, krê vâi krâ hdroâng kuăn ngo kơdroh sap ing 2 – 3%.

Xông tơpui a hneăng hôp, Khu râ kăn pơkuâ Vi [an kong pơlê Lâm Đồng hnê mơhno kơvâ Cheăng pêi – Mô đo#i rong [a\ rêh ối pơlê pơla kong pơlê mâu tơdroăng xiâm tung la ngiâ môi tiah teăm tơdrêng to\ng kum rơpo\ng ai hnoăng [ă kăch măng, mâu ngế châ pơlê pơla to\ng kum, mâu rơpo\ng kơtiê, vâ chê kơtiê [a\ to\ng kum lăm kơ-êng mâu ngế tung roh Têt Tân Sửu – 2021; tăng cheăng pêi, mơjiâng cheăng pêi nếo tơdâng [a\ tơdroăng mơnhông mơdêk cheăng kâ – rêh ối pơlê pơla dêi kong pơlê, tơxâng tiô tơdroăng kal vâ mơngế pêi cheăng dêi mâu khu tê mơdró tung kong pơlê.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định