Tăng ngăn hâi: 25/11/2020


 

VOV4.Sêdang - Vi [an hnê ngăn kong pơlê Lâm Đồng hiăng ai tơdroăng pơkâ pơtê bruô ăm tơdroăng ki mơnhên a mâu tíu ôm hyô a chiâk ki nếo xua tơdroăng ki tá hâi teăm tơniăn dêi mâu kơpong, mâu tíu ôm hyô [ă ai mâu tơdroăng ki tơvâ tơvân tung pơla mơnhông mơdêk túa ôm hyô kố.

Vâ pơkâ tơleăng tơdroăng kố, Vi [an hnê ngăn kong pơlê Lâm Đồng pơkâ thế mâu khu râ, kơvâ cheăng ki ai tơdjâk troh tơru\m tơleăng mâu tơdroăng ki tơvâ tơvân vâ pơtối mơnhông túa ôm hyô a chiâk deăng. Nôkố, tung kong pơlê Lâm Đồng ai 33 kơpong, tíu ôm hyô a chiâk châ hbrâ ăm hlá mơ-éa mơnhên, tung mê, pơlê kong kơdrâm Đà Lạt ai 10 kơpong, tíu ôm hyô tung pơlê kong kơdrâm [ă mâu tơring ki achê ối ai lối chât, kơpong ôm hyô a chiâk ki nếo pro.

Xua nếo mơjiâng pro mê túa ôm hyô kố ối mơhno tối hên tơdroăng ki ôh tá tơniăn, môi tiah: hên kơpong ôm hyô pro chiâng tíu ki rêh ối, mâu kơpong ôm hyô ôh tá ai mâu túa pơkâ ki ku\n, kơpong mơđah tơbleăng kế tơmeăm mê xơpá vâ tơ’mot tơmối, mâu rơpo\ng kuăn pơlê ki ai [ăng tơnêi ku\n xuân pro ôm hyô a chiâk.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định