Tăng ngăn hâi: 31/3/2020

VOV4.Sêdang - Sap ing hâi lơ 6/4 la ngiâ, Rơ’jíu um tơvi Kih thuât kơxo# VTC [a\ Troăng hnê hriâm troh tá ah pơtối tơru\m vâ mơ’no mâu tơdroăng hnê hriâm tơ’noăng râ má pái phôh thong tơnêi têa hơnăm 2020 tung tơdroăng ‘’Lâm hriâm ôh tá kơtăn’’.

Mâu tơdroăng hnê hriâm kô kum hok tro vêh hriâm mâu [ai ton, troăng hriâm, tơdroăng ki kal vâ hbrâ ăm hneăng tơ’noăng râ má pái phôh thong tơnêi têa 2020, tơmiât troh pơkâ rah xo mơnhên mơgêi râ má pái ing mâu [ai hnê hriâm tung um tơvi.

Tơdroăng ‘’Lâm ôh tá kơtăn’’ kô kum hok tro hriâm tâp drêng lâi xuân hôm [a\ a tíu lâi xuân chiâng. {a\ hnê ki ton tiô tối hdrối 30 [ai hnê ăm rêm môn, rêm [ai hnê sap ing 45 phut troh 60 phut. Mâu [ai hnê kô châ mơ’no apoăng [a\ vêh mơ’no a hên chôu ki phá dêi pó tung 2 troăng hyôh dêi Rơ’jíu, um tơvi kih thuât kơxo# VTC [a\ VTC8 [a\ VTC11. Hâi khế mơ’no tiô tối hdrối cho 15 măng t^ng.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng