Tăng ngăn hâi: 23/10/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 22/10, a pơlê kong kơdrâm Đông Hà, kong pơlê Quảng Trị tơku\m po Leh pôu ngăn, tơbâ hnoăng 22 ngế mô đo#i Khu cheăng kâ cheăng lêng 337 hlâ drêng pêi hnoăng cheăng. Pôa Trương Hòa Bình, Kăn cheăng tung Khu xiâm kal kí, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn Chin phuh pơkuâ xiâm Khu râ kăn pơkuâ Đảng, Tơnêi têa, Chin phuh, Kuo#k ho#i veăng Leh lăm pôu, tơbâ hnoăng.

Pơlâng djâ 22 ngế mô đo#i vêh a pơlê xiâm vâ ‘mế

 

Pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn Tơnêi têa; pôa Nguyễn Xuân Phúc, Kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng Tơnêi têa; Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh; jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i pơtroh hơv^ng reăng lăm pôu. Kơ koan xiâm kal kí Khu lêng kuăn pơlê Việt Nam xua Đăi tươ\ng Lương Cường, Kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng tơnêi têa, Kăn pơkuâ Kơ koan xiâm kal kí Khu lêng kuăn pơlê Việt Nam pơkuâ djâ lăm pôu ngăn.

Hr^ng khu râ kăn, kuăn pơlê dêi mâu kong pơlê, pơlê kong kơdrâm tung lâp tơnêi têa, kuăn pơlê kong pơlê Quảng Trị hiăng troh lăm pôu ngăn, chôu nhâng tơbâ mâu mô đo#i [a\ mơnhôk kơ-êng rơpo\ng, nho\ng o mâu mô đo#i ki hlâ.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định