Tăng ngăn hâi: 15/8/2020

 

Leh pôu ngăn kơ pôa Lê Khả Phiêu, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng tơnêi têa pin a Hngêi hôp kân 25B, troăng Quang Trung, pơlê kong kơdrâm Thanh Hóa, kong pơlê Thanh Hóa

 

Leh pôu ngăn kơ pôa Lê Khả Phiêu, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng tơnêi têa pin hneăng hdrối a Hngêi hôp kân Thống Nhất, Pơlê kong kân Hồ Chí Minh

 

 

Kơxo lơ 14/8, a Bắc Kinh, Khu kăn teăng mâ Việt Nam a Sinuâ tơku\m po Leh pôu ngăn [ă chêh ‘măn tung kơxop hlá mơ-éa koh tơbâ pôa Lê Khả Phiêu, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng Ko\ng san Việt Nam hneăng hdrối

 

 

 

A pơlê kong xiâm Phnôm Pênh, kơxo lơ 14/8. Khu kăn teăng mâ Việt Nam a kong têa Kul hiăng tơku\m pôu ngăn [ă chêh ‘măn tung kơxop hlá mơ-éa koh tơbâ kơ pôa Lê Khả Phiêu, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng Ko\ng san Việt Nam hneăng hdrối

 

 

 

Leh pôu ngăn pôa Lê Khả Phiêu, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng tơnêi têa pin hneăng hdrối a Tíu pêi cheăng teăng mâ Việt Nam a kong têa Australia

 

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định