Tăng ngăn hâi: 15/8/2020

VOV4.Sêdang - Rơtế [ă tung tơnêi têa, hâi lơ 14/8/2020, a mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi hiăng po hâi leh pôu ngăn pôa Lê Khả Phiêu, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng tơnêi têa pin hneăng hdrối. A pơlê kong xiâm Bắc Kinh, Kăn teăng mâ Việt Nam a Sinuâ hiăng tơku\m po Leh pôu ngăn [ă chêh tung kơxop hlá mơ-éa koh tơbâ pôa Lê Khả Phiêu.

Pôa Dương Khiết Trì, Ngế cheăng tung Tíu xiâm kal kí Đảng Ko\ng san Sinuâ, Ngế xiâm ngăn ‘na [ơrô dêi Vi [an ngăn ‘na cheăng tơru\m tơpui kâ kong têa ê dêi Đảng Kong sản Sinuâ hiăng teăng mâ Khu kăn xiâm pơkuâ ngăn Đảng, Chin phuh Sinuâ troh a Tíu pêi cheăng teăng mâ dêi Việt Nam a Bắc Kinh pleăng hơv^ng reăng, chêh tung kơxop hlá mơ-éa koh tơbâ kơ pôa Lê Khả Phiêu, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng tơnêi têa pin hneăng hdrối.

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng