Tăng ngăn hâi: 28/1/2020

VOV4.Sêdang - Ối a peăng mâ hâi lo a ngo Trường Sơn krip tơdro\m, pơlê Kon Plong, cheăm Hiếu, tơring Kon Plong, kong pơlê Kon Tum ngăn sap ing hơngế le\m môi tiah um kơchuâ. Veăng kum pro chiâng tơdroăng ki le\m tơviah a Kon Plong ai tơdroăng veăng kum dêi 2 ngế droh Rơteăng, cho: Y Gan, kăn pơkuâ hnê ngăn Đảng prế jâ Y On, kăn pơkuâ thôn. Sap ing tơdroăng hnê mơhno, to\ng kum, mê vâi krâ-nho\ng o Kon Plong hiăng vâ ai xếo tơdroăng ki pêi cheăng tiô khôi hmâ roh ton nah ki ôh tá hâi hlê ple\ng, mơ-eăm mơnhông cheăng kâ, hluăn ing kơtiê krá tơniăn ton [ă ai tơdroăng rêh ối rế hía rế phâi tơtô. Tơbâ 90 hơnăm Hâi mơjiâng Đảng Ko\ng san Việt Nam, hâi kố, ngin tơbleăng tối mâu ngế djâ troăng ahdrối cho vâi kơdrâi Rơteăng a tơring Kon Plong, kong pơlê Kon Tum hriâm tiô Pôa tâi hiâm mơno mơ-eăm ivá xua vâ kum mơdêk pơlê cheăm kro mơdro\ng, niân ro.

 

 

Pơxiâm vâ chê 31 hơnăm, nâ Y Gam, pơlê Kon Plong, cheăm Hiếu, tơring Kon Plong hiăng ai 5 hơnăm pro Kăn hnê ngăn Chi [o#. Iâ tâ nâ Y Gam 1 hơnăm, kăn thôn cho nâ Y On xuân hiăng ai 2 hơnăm pêi cheăng tơdroăng kố, a kong pơlê Kon Tum, malối tung kơpong kuăn ngo, tơdroăng môi pơlê ki tá Kăn hnê ngăn Chi [o# [ă kăn thôn xuân cho mâu kơdrâi nah [ă nôkố hâi chói ai,  lơ tối ki tơ-ê cho ‘’má môi’’.

 

 

Nâ Y On, kăn thôn, nâ Y Gam, Kăn hnê ngăn Đảng lăm pôu tơrêm hngêi mơhnhôk kuăn pơlê mơ-eăm cheăng kâ vâ xông tơtêk

 

Tơdroăng ki pro ăm mâu ngế thế ía cho xúa ing tơdroăng ki ‘mâi hơ’leh dêi mơngế kơdrâi, tơdroăng tơchoâm dêi pơlê lơ tơdroăng pêi cheăng phá dêi pơlê la lâi xuân tơ’lêi, tung tá tơtô pa kong rơngiâp. Nâ Y Gam, Kăn hnê ngăn Chi [o# tối, khoh ai môi tiah mê cho kơnôm Chi [o# hiăng tơbleăng pêi tơ-[rê ai pơxúa tơdroăng hriâm [ă pêi cheăng tiô troăng hơlâ hiâm mơno dêi Pôa Hồ Chí Minh.

‘’Chi [o# Kon Plong rêm khế xuân tơku\m po hôp môi hdroh. Tung rôh hôp xuân tơbleăng hriâm [ă pêi pro tiô troăng hơlâ hiâm mơno Hồ Chí Minh. Tơdroăng ki hriâm [ă pêi pro tiô Pôa tung tơrêm khế xuân nhên. Pơtih môi tiah đảng viên djâ troăng le\m ahdrối tung pêi cheăng mơhnhông cheăng kâ tung rơpo\ng hngêi. Kơnôm tiah mê tơdroăng rêh ối dêi rơpo\ng hngêi đảng viên tơ-[rê tâ hdrối hên tâ’’.

 

 

Nâ Y On, Kăn thôn, nâ Y Gam kăn hnê ngăn Đảng hnê kuăn pơlê rak ngăn kơphế

 

Hriâm tiô Pôa Hồ sap ing mâu tơdroăng ki le\m má môi, pôa Nâ  Gam, Kăn hnê ngăn Đảng [ă 15 ngế đảng viên Chi [o# pơlê Kon Plong đi đo djâ troăng le\m ahdrối tơrêm tơdroăng, tơdroăng cheăng pêi ki nhên khât vâ 122 rơpo\ng kuăn pơlê pro [ối. Ngăn um tơvi hlo Pôa Hồ drêng ối rêh nah xuân păn pá, pêt kơchâi, bro dêi tíu ối, tíu pêi cheăng le\m krúa, ‘măn tơmeăm le\m, nâ Y Gam Kăn hnê ngăn Đảng [ă nâ Y On kăn thôn mơhnhôk mâu rơpo\ng kuăn pơlê pêi pro tiô Pôa kơnôm hên rơpo\ng kuăn pơlê hiăng hriăn kâng kơnâng tâ tá hngêi, kroăng ro, chu hơngế ing hngêi, ing tíu ối, xúa tơnêi tung kơdrum pêt kơchâi vâ ai kơchâi kâ rêm hâi. Thế hriâm ki tơru\m môi tuăn dêi rơpó, ‘nâi pâ hơ-ui kuăn mơngế môi tiah Pôa, kuăn pơlê Kon Plong veăng kum dêi rơpó pêi cheăng kâ.

 

 

Môi víu pơlê Kon Plong

 

Tơmâng mâu ngế hiăng krâ, vâi ‘ne\ng [ă mâu rơpo\ng kơtiê xahpá, nâ Y On kăn thôn tối, vâ kuăn pơlê pêi [ối, tơná pôa thế pêi pro tro vâ mâu ki ê pro [ối. Mơhé ôh tá ai veăng kum dêi mâi, xua ngoh pêi cheăng a hơngế hngêi, la nâ Y On xuân pê klêi hnoăng cheăng dêi kăn thôn [ă hlối ai hnoăng cheăng dêi ngế kơdrâi, ngế nôu ki kơhnâ pêi cheăng. Nâ hlối păn che\m mơ’rêh dêi péa ngế kuăn, prếi kuăn mê nguăn loi há, hlối pêi 5 sào kơphế a tơnêi hngiú, pêt báu klâng, păn kơpôu vâ mơnhông cheăng kâ:

‘’A cho môi ngế kăn thôn thế djâ troăng ahdrối tung tơdroăng cheăng. Ing tơdroăng ki kal má môi cho hriâm [ă pêi pro tiô troăng tơdjâ dêi Pôa Hồ, mê ối thế hlê ple\ng ‘na khoa hok kih thuât vâ pêi kâ [ă vâ tơdroăng cheăng pêi tơ-[rê. Môi tiah tơdroăng pêt kơphế, rơvât phon thế tro tơdroăng, ‘Nâi pêt báu, pêt mâu loăng plâi kâ, môi tiah pêt krui ngeăm, pêt alâi xo kông alâi vâ ăm kơpôu ro rêi, pro kơdroăng păn thế ai kuâ tât ăm kơpôu ro xâp hlối tơtô. Tiah mê vâi krâ, nho\ng o a pơlê nếo loi kô pin hnê, môi tiah pin hriâm pêi pro tiô tơdjâ, hiâm mơno dêi Pôa Hồ’’. 

 

 

Kuăn pơlê Kon Plong hbrâ kế kâ vâ xah hêi hâi Têt Lo hơnăm nếo

 

Ing tơdroăng hnê mơhno, pơkuâ hnê djâ dêi nâ Y Gam, Kăn hnê ngăn Đảng [ă nâ Y On kăn thôn, tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê a Kon Plong rế ton rế le\m tro. Troh nôkố mâu rơpo\ng kuăn pơlê hiăng pêt lối 12 ha kơphế a tơnêi hngiú, pơtối pêi klâng pêt báu, pêt pôm lối 60 ha; mơnhông păn kơpôu, ro vâ chê 200 to; djâ hdrê nếo xúa tung pêi cheăng [ă mơnúa pêt mâu hdrê loăng ki kơnâ liăn, môi tiah pêt krui ngeăm, pêt plâi hồng; rak ngăn krâu vâ chê 1 rơpâu ha kong.

Hơnăm 2019, pơlê Kon Plong ai 13 rơpo\ng hluăn ing kơtiê, xăm kơxo# rơpo\ng kơtiê chu ối 24 rơpo\ng. Kuăn pơlê tung pơlê hiăng khên mung 1 rơtal 500 rơtuh liăn ‘no mơnhông pêi chiâk deăng. Nâ Y Oanh, môi ngế kuăn pơlê Kon Plong ăm ‘nâi:

‘’Hdrối nah, a ôh tá ‘nâi pêt kơphế, xuân ôh tá ai liăn vâ pêt kơphế. Nôkố rơpo\ng a pêt 1,5 sao. Xuân kơnôm Kăn hnê ngăn Đảng [ă thôn pơlê tê. Kih thuât rak ngăn, rơvât phon, hnêi tơkâng ăm loăng cho kơphế xuân kơnôm ing Kăn hnê ngăn Đảng, kăn thôn tâi tâng’’.

Hơnăm 2019 kố nah pơlê Kon Plong cho tíu ki apoăng dêi cheăm Hiếu tung tơdroăng hriâm [ă pêi pro tiô Pôa Hồ. Sap ing tơru\m môi tuăn veăng ‘no hnoăng cheăng dêi kuăn pơlê hên troăng pơlê prôk ngi kơpong pêi cheăng hiăng toh [ê tong, hơlâ troăng pơlê krúa le\m. Rơpo\ng hngêi ki lâi xuân tơmâng khât troh tơdroăng hriâm ăm dêi kuăn ‘ne\ng, châi tamo ‘nâi troh khăm a hngêi pơkeăng, hiăng lôi tơdroăng ki xối t^ng hmâng vâ.

Tung hngêi hôp tơchoâm dêi pơlê nếo klêi mơjiâng pro, kuăn pơlê Kon Plong hâk phiu châ tơku\m po koh Đảng, hâk ro rơnó hơngui. Pôa Hoàng Văn Đạo, Kăn pho\ hnê ngăn Vi [an cheăm Hiếu tối ‘na péa ngế kơdrâi kăn hnê ngăn Đảng [ă kăn thôn pơlê Kon Plong:

‘’{ă péa ngế Kăn hnê ngăn Đảng [ă kăn thôn Kon Plong, Đảng uỷ, Vi [an cheăm khe\n kơdeăn khât hnoăng cheăng pêi pro. Mơhé hơnăm ối nếo la pêi kơhnâ khât [ă tơdroăng cheăng tơná djâ troăng ahdrối tung pêi chiâk deăng châ kuăn pơlê khíu nhoăm. Péa ngế kố cho prếi ki djâ troăng ahdrối vâ kuăn pơlê pêi tiô ‘na mơnhông cheăng kâ’’.

{ă hnoăng cheăng pêi dêi mơngế đảng viên a cheăm, nâ Y Gam, Kăn hnê ngăn Đảng rơtế [ă nâ Y On kăn thôn hiăng châ pêi hên tơdroăng cheăng ki tro ăm kuăn pơlê. Vâi cho mâu kơpâu reăng le\m dêi mơngế Rơteăng veăng ‘no hnoăng ăm rế le\m dêi mâu hdroâng mơngế Việt Nam, hlối tơdah hơnăm nếo rơnó Hơngui, môi hơnăm nếo ai hên tơdroăng ki sôk ro.

Khoa Điềm chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng