Tăng ngăn hâi: 14/7/2020

VOV4.Sêdang - Khu pơkuâ hnê ngăn Đảng kong pơlê Gia Lai nếo tơku\m po hneăng hôp roh má 22 (po rơdâ). Tơdroăng hbrâ mơdât pơrea\ng êi krôk [a\ tơdroăng tơleăng tâi tâng tơdroăng kuăn pơlê săm tối săm tơkêng kơdrâm mơngế, ton khế hơnăm a kong pơlê cho mâu tơdroăng châ hên mâu kăn rơhêng vâ ‘nâi ple\ng.

 

 

Xua tơdjâk dêi pơrea\ng Covid-19, 6 khế apoăng hơnăm, kơlo mơdêk cheăng kâ kong pơlê Gia Lai bu châ 4,16%. Rơtế amê, tơdroăng kong tô khăng khoăng ton pro lối 8 rơpâu ha loăng plâi tro tơ’nhê; mơ’no liăn cheăng dêi kong pơlê nếo châ 37% pơkâ; xo hnoăng liăn ngân tơnêi têa châ lối 2.000 rơtal liăn, iâ tâ tâng pơchông [a\ roh kố hơnăm nah 7,24%.

Tơdroăng cheăng kâ pá puât, laga Gia Lai hiăng pêi pro tro tơdroăng hbrâ mơdât pơrea\ng Covid- 19, tơniăn tơdroăng rêh ối pơlê pơla, kring vế cheăng kal kí tơniăn pơlê pơla.

Mơhé ti mê, a kong pơlê xuân ối ai hên tơdroăng kal mơdât, ki má lối cho pơrea\ng êi rơtốu krôk nếo xông tâ tú [a\ tơdroăng săm tối kơdrâm mơngế, ton xo\n. {a\ tơdroăng tô tuăn ‘na mơngế êi rơtốu krôk apoăng a kong pơlê mơhé hiăng châ pâk tu\m 4 trum vaccine laga xuân ối hlâ klêi kơ’nâi 2 hâi mot pơlât a hngêi pơkeăng.

Pôa Mai Xuân Hải, Kăn pơkuâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât kong pơlê Gia Lai tối, xiâm kối mơni xua ngế tro tâ pơrea\ng mê ivá ôh tá tơtro [a\ vaccine. Drêng ai tro tâ pơrea\ng, ngế tro tâ pơrea\ng ôh tá châ djâ troh a hngêi pơkeăng vâ pơlât tơdrêng. Nôkố Khu pơkuâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât kong pơlê Gia Lai hiăng pêi pro mâu troăng hbrâ mơdât pơrea\ng tâ tú:

‘’Klêi kơ’nâi hiăng kêi séa ngăn mơheăm, ngin hiăng tơku\m xôh mơgrúa kong prâi, rơpo\ng, mâu rơpo\ng tâ tá hngêi ngế tro tâ pơrea\ng tung kơtăn 200 met; rah khăm [a\ ăm kuăn pơlê ôu pơkeăng vâ hbrâ pơlât; tơbleăng ăm Vi [an kong pơlê chêh mơ-éa hnê mơhno mâu tơring, pơlê krâm, pơlê kong kơdrâm tơdjuôm ivá hbrâ mơdât pơrea\ng êi krôk’’.

‘Na tơdroăng săm tối săm tơkêng kơdrâm mơngế, ton xo\n a Tơdroăng tơkêa bro Kơpong tíu xiâm pơkuâ tơnêi têa [a\ Kơpong kơdrâm kuăn pơlê rêh ối ai kong kế loăng pơlái peăng mâ hâi lo pơlê kân }ư\ Sê [a\ tơdroăng chêl thie#n ăm 32 rơpo\ng kuăn pơlê a cheăm Dun [a\ Ia Pal a tơring }ư\ Sê, mâu kăn tối tung tơleăng roh tơdroăng, ai pơtroh dêi tơdroăng cheăng dêi mâu tíu cheăng ki tơdjâk.

Pôa Võ Ngọc Thành, Pho\ pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng kong pơlê tối ăm ‘nâi, nếo achê kố, xo hnoăng cho Kăn hnê ngăn Vi [an kong pơlê, pôa hiăng pơkuâ roh hôp [a\ Kăn hnê ngăn Vi [an tơring }ư\ Sê, pơkâ tơleăng kêi đeăng săm tối săm tơkêng dêi kuăn pơlê. Tâng troh hâi khế pơkâ, Vi [an tơring }ư\ Sê ôh tá pêi pro, ngế ối ako kô tro séa ngăn hnoăng cheăng.

Tối ‘na tơdroăng kố, pôa Nguyễn Hồng Hà, Kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng tơring }ư\ Sê, tối tơdroăng ôh tá tá kơtăng khât dêi khu râ kăn pơkuâ kong pơlê:

‘’Ki tá hâi tơtro akố cho tơdroăng tơru\m dêi Vi [an tơring }ư\ Sê [a\ mâu kơvâ cheăng dêi kong pơlê cho hrá, ai hên troăng pêi pro tá hâi môi tuăn dêi pó. Klêi kơ’nâi hnê mơhno dêi Vi [an kong pơlê a lơ 2/7, mê Vi [an tơring nếo pơxiâm po rơdâ, xuân cho roh apoăng tơbleăng Khu pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng tơring. {a\ cho Kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng tơring [a\ Kăn hnê ngăn Ho#i đong kuăn pơlê tơring hiăng trâm mâ kuăn pơlê, pơkâ Vi [an tơring thế pêi tro tiô pơkâ luât’’.

Xông tơpui mơgêi hneăng hôp, pôa Võ Ngọc Thành, Pho\ pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng kong pơlê Gia Lai pơkâ thế khu pú hên Đảng [o# kong pơlê tơku\m hnê mơhno, pơkuâ tơleăng mâu tơdroăng ối tơvâ tơvân, pá puât; thăm mơnhông mơdêk mơjiâng pro kế tơmeăm khoăng; hbrâ mơhnhôk khu mơ’no liăn cheăng nếo; thăm mơhnhôk ôm hyô, mâu ngế rôe xúa. Pôa xuân tối rơdêi tơdroăng kal tơleăng re\ng xuân cho tơdroăng ki má môi nôkố ahdrối hneăng hôp Đảng [o# kong pơlê:

‘’Tơku\m kơtăng mơdât pơrea\ng, pak^ng pơrea\ng Covid-19, mê pin thế tơku\m pêi tơtro hbrâ mơdât pơrea\ng êi rơtốu krôk; hbrâ ví têa kân lân lu, mâu long rơchôa têa xuân ối hâi khế vâ pin thế rơnêu; tơku\m tơleăng mâu tơdroăng kring vế, ki rơhêng vâ tối mâu tíu ôh tá tơniăn drô thôn pơlê’’.

Nguyễn Thảo chêh

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng