Tăng ngăn hâi: 31/3/2020

VOV4.Sêdang - Drêng ai pơrea\ng Covid 19 xông tâ tú ó, a mâu kong têa pú hmâ môi tiah Kul xuân hiăng hên ngế tro tâ, Mô đo#i gâk kring tíu tơkăng kong Dak Nông hiăng thăm mơdât a kơpong tíu tơkăng kong, kho\m ôh tá ăm pơrea\ng châ mot tâ tú tung kong pơlê. Pak^ng 2 tíu tê mơdró ngi kong têa ê Dak Puer [a\ Bu Prăng, Mô đo#i gak tíu tơkăng kong Dak Nông ối mơjiâng tơ’nôm 12 tíu séa ngăn krá tơniăn môi tíu [a\ 5 tíu ki séa ngăn lâp lu drô troăng tíu tơkăng kong [a\ kong têa pú hmâ Kul vâ mơdât mơngế [a\ rơxế prôk lăm.

Mâu đông mô đo#i pơrá xing xoăng mơngế pêi cheăng sap ing 5 troh 7 ngế lêng ối gak a mâu troăng ku\n, troăng kong. Mâu đông mô đo#i gak kring tíu tơkăng kong ối tơku\m pơtâng tối [a\ hên troăng môi tiah tơpui mơ’no a loa ki chiâng djâ troh utâi utá, tơplôu mâu mơ-éa ‘na hbrâ mơdât pơrea\ng Covid – 19 [a\ nâl M’nông vâ ăm vâi krâ drô tíu tơkăng kong kong têa Kul pơchuât ‘nâi tơdroăng pơrea\ng.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng