Tăng ngăn hâi: 29/2/2020

VOV4.Sêdang - Khu pơkuâ kơxo# liăn kơd^ng ‘’Pâ mơnê mâu ngế ai hnoăng’’ kong pơlê Dak Lak tơku\m po Hneăng hôp mơgêi tơdroăng mơjiâng kơxo# liăn kơd^ng hơnăm 2019 [a\ po rơdâ pơkâ pêi cheăng hơnăm 2020. Hơnăm 2019, lâp kong pơlê hiăng mơhnhôk kơxo# liăn kơd^ng ‘’Pâ mơnê mâu ngế ai hnoăng’’ châ lối 10 rơtal liăn, châ 150% mơ’no.

Ing kơxo# liăn kơd^ng mơhnhôk khu râ tơlo, Khu pơkuâ kơxo# liăn kơd^ng mâu râ hiăng to\ng kum mâu ngế ai hnoăng rơnêu, mơjiâng hngêi tuăn pâ, diâp ph^u kơd^ng liăn; to\ng kum mơngế ai hnoăng [a\ nho\ng o dêi vâi tro châi tamo [a\ trâm pá tung tơdroăng rêh ối. Mâu tơring hiăng xo kơxo# liăn vâ rơnêu mâu kế tơmeăm kơnâ hnoăng mâu lêng ki hlâ tung tơplâ xâ nah a kong pơlê pơkuâ.

Hơnăm 2020, Khu pơkuâ kơxo# liăn kơd^ng kong pơlê pơkâ tâi tâng kong pơlê mơ-eăm mơhnhôk mâu khu râ veăng tơlo liăn kơd^ng Mơnê mâu ngế ai hnoăng châ sap  ing 7 rơtal tơngi klêng. Kơxo# liăn kố tiô tối hdrối kô mơ’no pêi pro mâu tơdroăng: to\ng kum mâu ngế ai hnoăng, nho\ng o mâu ngế ai hnoăng rơnêu hngêi trăng; lăm pôu, diâp kơxuô tơmeăm ăm mâu ngế ki kơhnâ rơkê, nho\ng o dêi vâi klăng roh Têt [a\ hía hé.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng