Tăng ngăn hâi: 14/7/2020

VOV4.Sêdang - Ko\ng ti 74 ối tung {inh đoân 15 (Khu xiâm pơkuâ lêng) pro đông a tơring Ia Grai, a kong pơlê Gia Lai. Ko\ng ti pêi cheăng tung kơvâ pêt loăng plâi ton hâi a kơpong tíu tơkăng kong. Nôkố ko\ng ti ai vâ chê 1.700 ngế pêi cheăng cho mơngế hdroâng kuăn ngo tung tơring, châ lối 56% kơxo# tâi tâng đông. {a\ túa pêi ‘’Tơru\m pơla rơpo\ng’’ ko\ng nhân mơngế Xuăn [a\ mâu rơpo\ng hdroâng kuăn ngo, mâu rơpo\ng ko\ng nhân dêi Ko\ng ti 74 đi đo pơtâng tối, hnê mơhnhôk, pro hơ’leh tung hlê ple\ng [a\ pêi pro dêi mơngế hdroâng kuăn ngo kơpong tíu tơkăng kong, kum vâi mơdêk hlê ple\ng, mơnhông mơdêk cheăng kâ rơpo\ng hngêi.

Ki rơhêng vâ tối, Ko\ng ti xuân pro tơ’lêi hlâu vâ mâu rơpo\ng hdroâng kuăn ngo mung tơnêi ối a mâu kơdrum kơxu vâ pêt tơvât hdrê báu vâ ai kế kâ tung rơpo\ng hngêi.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng