Tăng ngăn hâi: 17/1/2021


 

VOV4.Sêdang - Pôa A Pheh, hdroâng mơngế Bơhnéa, ối a pơlê Kon Klor, bêng Thắng Lợi, pơlê kong kơdrâm Kon Tum cho ngế ki rơkê ‘na chêng koăng. Pôa hiăng hmâ hnê to\n chêng tơgôu koăng ăm khu rơxông nếo, [ă hiâm mơno pói vâ pơtối châ chôu vế, ‘măn rak ‘na to\n chêng tơgôu koăng dêi hdroâng kuăn ngo Bơhnéa.

 

Tung môi toăng hngêi trá tiô khôi hmâ dêi rơpo\ng hngêi, pôa A Pheh hiăng  roăng dêi môi kơbong vâ mơđah ‘na chêng koăng. Sap ing chêng ku\n troh a chêng koăng ki kân, tâi tâng ai vâ chê 30 kơtâ, pôa A Pheh hiăng ‘măn hdrâ dêi i lế le\m, krúa, pơtăng tơdrăng. ‘No dêi ing mum hngêi trá kơtum chêng koăng ki kân hmâ xúa tung mâu hâi leh kân ki kal, pôa A Phep tối tơbleăng: ‘’{ă mơngế Bơhnéa, chêng koăng cho tơmeăm khoăng ki kal dêi tơdroăng krih tơviah, tơdjâk kân, kơnía git, mơhno tối ‘na tơdroăng ki hiăng hmâ rêh ối [ă tơdroăng po leh mơd^ng [ă tơdroăng rêh kâ ối rêm hâi dêi kuăn pơlê. Idrâp chêng koăng môi tiah rơkong tơpui vâ kuăn pơlê mơhno tối hiâm tuăn [ă khu xeăng, plêng tơnêi ‘na hiâm mơno pói vâ dêi tơdroăng rêh ối phâi tơtô, kro mơdro\ng’’.

 

 

Pôa A Pheh ối a tíu ki mơđah to\n chêng koăng

 

Chôu vế mâu tơdroăng roh ton nah, pôa A Pheh tối ăm ‘nâi: Pâ dêi pôa inâi cho A Phor, hdrối nah cho môi ngế ki rơkê to\n chêng châ ô eăng tung pơlê. Dế ối tơx^n nah, A Pheh hmâ tiô dêi pâ lăm veăng mơd^ng kân ku\n tung pơlê mê khoh chiâng rơbot, rơkê to\n hên tơdrá [ai chêng ki ro. Ing mâu tơdroăng ki tiô dêi pâ lăm lâp a mâu hâi mơd^ng pơlê ki kân ku\n mê, idrâp chêng koăng hiăng mot tung mơheăm chhá dêi A Pheh. Xua ti mê, drêng pro ngế pơkuâ khu to\n chêng tơgôu koăng vâi rơxông nếo, A Pheh khoh hiăng chiâng mơngế ki rơkê ‘na to\n chêng tơgôu koăng.

Pôa A Pheh tối ăm ‘nâi, dế nôkố, pôa dế tơku\m po lâm hnê vâi kơdrâi to\n chêng, klêi mê, hnê khu vâi krâ [ă khu rơxông nếo. Rêm khu mê ai 15 ngế. Xua ti mê, tung mâu hâi leh mơd^ng kân ku\n a pơlê, ôh tá xâu ti ai mơngế vâ to\n. Kơnôm châ A Pheh hlo ‘nâi [ă hnê mơhno, hên mâu vâi o, vâi muăn tung pơlê hiăng mơhno tối tơdroăng ki rơkê dêi tơná tung tơdroăng to\n chêng tơgôu koăng, kơnôm ing mâu hneăng tơ’noăng kân ku\n xua hngêi trung lơ tơring, cheăm po. Ki rơhêng vâ tối, pôa A Pheh ối hnê tơdroăng to\n chêng tơgôu koăng ki rơ-eăng ro, tơniâ ó khât.

Pôa A Pheh tối tiah kố: Drêng to\n chêng, tơgôu koăng, mê ing idrâp chêng koăng mê kal athế rak rơ-rêk, khu idrâp chêng ối mơhno tơdrá dêi tơdroăng rơngê ting ting. Tiô tơdrá dêi kuăn ngo tơná, mâu tơdrá mê mơhno tối cho tơdroăng rơngê, ting ting, rơngê rơngối ki ai tơdrá tâk chu pơrá phá, xua mê kal ai kơdrâm mơngế ki veăng to\n, môi ngế athế to\n tơrâng 1 troh péa tơdrá. La tung môi hdroh tí tăng hlê ple\ng xêh, pôa hiăng châ hlo, châ ‘nâi mâu [ai hơdruê tiô tơdrá chal nếo, ai tơdrá ki prôk tơ’lêi tâ, xua mê, xuân chiâng to\n mâu [ai hơdruê ing ko troh a lui la ôh tá êa ai hên ngế to\n. Pôa hiăng xúa tơdroăng ki kố vâ hnê tối ăm mâu vâi o, vâi muăn tung pơla vâi hriâm to\n chêng tơgôu koăng.

 

 

Pôa A Pheh hnê ăm khu rơxông nếo túa to\n chêng tơgôu koăng

 

Tơdrêng [ă tơdroăng hnê to\n chêng, mâu túa ki râng loăng to\n chêng, pôa A Pheh ối kơhnâ khât tung tơdroăng hnê tối ăm mâu vâi o, vâi muăn ki le\m tro dêi tơdroăng to\n chêng tơgôu koăng, ngăn tiô kơ rêm tơdroăng ki tơtro rơ-rêk, kum ăm vâi o, vâi muăn thăm rế rơkê hlê nhên tâ ing mâu [ai chêng. O A Trung, 16 hơnăm, môi tung mâu hok tro ki rơbot hên tơdrá chêng koăng má môi tung lâm, ai tối tiah kố: Pôa A Pheh hnê ngin o athế ‘nâi to\n chêng tơgôu koăng tá hiâm tuăn. Ti xê to tơdroăng ki to\n chêng tro tơdrá, mê athế ‘nâi tá túa ki kơhnhon xuâng, hvêa chêng prôk ăm i tơtro mê nếo chiâng vâ to\n tơtro tơdrá, tro rơ-rêk, ing mê [ai chêng nếo tro khâp tung hiâm mơno, ing mê nếo rơ-eăng ro. Pôa hiăng hmâ hnê ăm ngin đi đo rơkê ple\ng tung tơdroăng ki to\n chêng, mâu rơ-rêk chêng, tơdroăng kơhnhon xuâng [ă mâu hvêa chêng prôk, vâ pơto pơtih cho tơdroăng pêi chiâk pêi deăng dêi kuăn pơlê rêm hâi.

Hlo mâu vâi muăn ki ku\n hâk git kơ tơdroăng hriâm to\n chêng koăng [ă hiăng chiâng mâu ngế ki rơkê, pôa A Pheh thăm rế phiu niu, hâk ro. Hiăng ai khu vâi hdrêng ki rơkê to\n chêng, mơđah tơtro [ă mâu [ai chêng tiô khôi hmâ [ă mâu [ai ki tơtro chal nếo. Mê cho tuăn tơmiât, hiâm mơno pói tơngah la ngiâ dêi pôa A Pheh, mơngế Bơhnéa a bêng Thắng Lợi, pơlê kong kơdrâm Kon Tum vâ pơtối rak vế mơhno túa le\m tro tiô khôi hmâ dêi hdroâng kuăn ngo tơná.

Hlá tơbeăng Kon Tum

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định