Tăng ngăn hâi: 5/8/2020

VOV4.Sêdang - A hneăng hôp mơ’nui tơdrêng tung lâp tơnêi têa ‘na hbrâ, tơplâ mơdât pơreăng Covid-19 po a kơxê lơ 2/8, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng thế mâu khu râ, kơvâ cheăng xiâm, mâu kong pơlê, pơlê kong kân hmiân tuăn, hbrâ rơnáu, kho\m kâi châ mơdât tơdroăng tâ tú dêi pơreăng Covid-19 hneăng má péa a Việt Nam. Tiô tơdroăng kô ôh ti ăm pơreăng châ pơtối tâ tú tung kơpong rơdâ, ôh tá ăm ai tíu ki tro tâ tú nếo la ôh tá kâi châ mơdât. Mâ tá tơngôu la xuân ôh tá préa pro\ng, lối kơ xâu, ah ôh tá teăm pêi pro mâu tơdroăng ki vâ hbrâ mơdât.

 

Tối tơbleăng tơdroăng ki pơreăng kô tâ tú tung lâp lu tâng ôh tá ai troăng hơlâ hbrâ mơdât kơtăng, tơtro, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkâ thế Đà Nẵng [ă Quảng Nam pơtối hbrâ mơdât mâu tíu ki ai pơreăng. Mâu kong pơlê pôi tá tơngôu tung hbrâ mơdât pơreăng, pơkâ thế mâu khu pơkuâ tơdroăng kal kí veăng tối tơbleăng. Malối kal pơxiâm po mâu troăng hơlâ ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât vâ hbrâ rơnáu hbrâ mơdât mâu tơdroăng tâng lơ trâm. Mơdêk rak ngăn krá tơniăn kơpong tơkăng kong [ă kơpong ki klâ ối krê tơku\m. Mâu ngế ki râ athế ai troăng hơlâ pơlât vâ kơdroh ki hlâ:

‘’Tuăn hiâm cho ivá rơdêi, kho\m mơ-eăm, tơku\m tâi mâu ivá tung hbrâ mơdât mâu tíu ki ai pơreăng a Đà Nẵng, Quảng Nam [ă mâu tíu ki ai pơreăng ki ê tâng ai. Thế ngăn tơrêm chôu vâ tí tăng, xúa tâi tâng mâu troăng hơlâ klâ ối krê tơtro, tơku\m séa ngăn pơreăng tung lâp lu, séa ngăn ‘na pơkeăng [ă tâi tâng mâu ngế ki mơni kô tâ tú pơreăng, ối achê [ă ngế ki tâ pơreăng lơ nhôm tâ pơreăng, mâu ngế ki lo ing Đà Nẵng, Quảng Nam sap ing lơ 1/7 kố nah [ă prôk lăm a tíu ki ai pơreăng.

{ă mâu troăng hơlâ krếo thế kuăn pơlê hbrâ rơnáu tối tơbleăng dêi ivá châ chăn, séa ngăn ivá, malối cho [ă mâu ngế ki kơ-o, tơngê athế châ séa ngăn tơdrêng tung lâp tơnêi têa’’.

Tối nhên pôi tá chiâng ăm ai tíu pơreăng ki nếo, malối cho a mâu hngêi pơkeăng, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkâ thế pơxâu phak kơtăng mâu ngế krê, khu tơru\m ki tơbleăng lơ tối mâu tơdroăng ki ôh tá tro ‘na pơreăng. Malối kal ai troăng hơlâ pơkâ thế tá khu pơkuâ tơdroăng kal kí hbrâ mơdât pơreăng:

‘’Túa pơkâ thế ki hdrối nah cho ‘’hbrâ mơdât pơreăng môi tiah pơplâ xâ’’, rôh kố a râ ki nếo, mơni kô tâ tú tung lâp lu tâng hbrâ mơdât ôh tá châ tơ-[rê, mê rêm ngế kuăn pơlê athế cho môi cho môi ngế lêng rêm rơpo\ng hngêi, thôn, pơlê, kơpho# cho môi tíu ki hbrâ mơdât pơreăng. Rêm ngế kal rak vế ăm dêi tơná, rơpo\ng hngêi tơná [ă kong pơlê ki rêh ối. Mâu khu xiâm, kơvâ cheăng, kơ koan tíu pêi cheăng mơdêk tuăn hiâm rak vế ivá châ chăn ăm dêi tơná [ă pơlê pơla, rak vế, truâ kên pâng rơkong môh, ối hngế ing mâu ngế ki ê, ôu kâ rak tơniăn ivá. Malối, mâu kơpong ki ai pơreăng athế rế pêi pro kơtăng tâ. Kuăn pơlê mâu kong pơlê pêi pro tro mâu tơdroăng ki hnê mơhhôk dêi mâu kơ koan ki ai tơdjâk troh, malối cho [ă mâu ngế ki hiăng hên hơnăm, ai hên pơreăng tung châ’’.

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkâ thế kuăn pơlê cài ứng dụng BlueZone vâ re\ng tăng hlo mâu ngế ki tâ tú; pơcháu ăm Khu xiâm ngăn tơdroăng ki pơtâng tối tiô troăng hyôh um tơvi, rơ’jiu internet, tơru\m [ă Khu xiâm ngăn pơkeăng, Vi [an hnê ngăn mâu kong pơlê, pơlê kong kân tối tơbleăng. Rơtế amê cho hnê mơhnhôk mơdêk xúa mâu ứng dụng tung tơdroăng ki ‘no tơdrêng môi tiah hnê, hriâm, khăm sap ing hngế, tối tơbleăng tơdroăng cheăng tơdjuôm ki tơdrêng ing măng đie#n tưh.

Kố xuân cho rôh vâ mơdêk tơdroăng ki xúa hơ’leh kơxo#, kum mâu khu mơdró kâ, mơhnhôk mâu ngế hơnăm ối nếo veăng kum tung pơla hơ’leh kơxo#.

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơchân mâu kong pơlê pôi tá xúa mâu troăng hơlâ luâ râ tơdroăng pơkâ chiâng ôh tá tro [ă tơdroăng dêi pơreăng môi tiah mơdât mâu tơdroăng pôi tá chiâng tối tơbleăng klâ krê pơlê pơla drêng tá hâi ai pơreăng chiâng tơdjâk troh ôh tá tơniăn mâu tơdroăng cheăng kâ rêh ối pơlê pơla. Kố cho tơdroăng ki pro ôh tá tơniăn tung kring vế, gak ngăn. Mâu troăng hơlâ klâ ối krê pơlê pơla athế châ séa ngăn krá [ă mâu tơdroăng pơkâ tơtro.

Drêng kố, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơchân mâu kong pơlê pơtối pơkâ tơleăng xơpá tung pêi pro mâu kơxo# liăn to\ng kum dêi Chin phuh ăm tá khu mơdró kâ [ă kuăn pơlê trâm pá xua pơreăng Covid-29.

Mâu khu xiâm ngăn pơkeăng, khu xiâm pơkuâ ngăn lêng, Khu xiâm ngăn ko\ng an, Vi [an hnê ngăn mâu kong pơlê, pơlê kong kân pơtối hbrâ kơchăng, séa ngăn mâu ngế ki mot tung tơnêi têa Việt Nam ing mâu troăng tơkăng kong, troăng prôk chêng, troăng tuk, troăng tơ-[ai; séa ngăn kơtăng tơdroăng ki mot tung tơnêi têa ôh tá tro luât ing troăng kong; séa ngăn kơtăng mâu khu ki rêh ối, mâu kơpong ki ối tơku\m hên ngế ê.

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkâ thế Khu xiâm ngăn Ko\ng an, Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng tơru\m pơsăm tối mâu ngế ki djâ mâu ngế ki ki mot tung Việt Nam xuân môi tiah mot ối pơtân ôh tá tro luât cho mâu ngế kong têa ê a Việt Nam tiô pơkâ dêi luât.

‘Na túa pơkâ tơku\m po rôh tơ’noăng râ má pái, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkâ thế Khu xiâm ngăn hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê pơkâ thế túa pơkâ pêi pro ki nhên, rak tơniăn ăm rôh tơ’noăng; ai túa pơkâ nhên [ă mâu kơpong klâ ối krê. Khu xiâm athế séa ngăn tơdroăng ki ai khât vâ pơkâ thế mâu kong pơlê ai túa pơkâ rak tơniăn ăm rôh tơ’noăng. Mâu kơpong klâ ối krê pơlê pơla, dế athế klâ krê mê tơmiât nhên tá hâi tơku\m po tơ’noăng tơdrêng hlối lơ tơku\m po tơ’noăng kơ’nâi ah. Tơdroăng ki tơ’noăng râ má pái [ă rah xo mot hriâm kao đăng, đăi hok athế pêi pro tro tiô mâu tơdroăng pơkâ nôkố.

Khu xiâm ngăn pơtâng tối tơdroăng kal tiô troăng hyôh um tơvi, rơ’jiu, internet [ă Khu xiâm ngăn chiâk deăng tơru\m tơbleăng tơdroăng ‘na pơreăng; tơku\m tối tơbleăng ‘na tơdroăng ki pôi tá tơku\m ối hên ngế; hnê mơhno mâu troăng hơlâ hbrâ mơdât ăm kuăn pơlê, tối ivá châ chăn dêi tơná, tơbleăng ăm khu kăn pơkuâ mâu ngế ki veh ing kơpong ki ai pơreăng, pôi tá pro ăm kuăn pơlê xâu rơ-iô.

Tung pơla pêi pro tơdrêng môi tiah nôkố, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkâ thế Khu xiâm ngăn pơkeăng [ă Khu xiâm rak liăn ngân xo kơxo# liăn vâ roê mâu kế tơmeăm khăm pơlât vâ hbrâ mơdât pơreăng, klêi mê, Khu xiâm ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât [ă Khu xiâm rak liăn ngân athế hnê mơhno ăm mâu kong pơlê ‘na túa pơreăng, kế tơmeăm ki kal. Kố cho tơdroăng pêi ki kal vâ pơlât ăm kuăn pơlê, la athế tơtro [ă tơdroăng ki séa ngăn vâ pôi tá ăm ai tơdroăng ki kâ kơluâ. Kâ kơhveăm liăn ngân.

Vũ Dũng - VOV1 chêh

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng