Tăng ngăn hâi: 20/1/2021

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 19/1, a Tíu pêi cheăng Chin phuh, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê tơnêi têa pơkuâ roh hôp Ho#i đong hnê mơhno troăng hơlâ liăn ngân tơnêi têa [a\ Tôh hnê mơhno cheăng kâ dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh mơgêi hnoăng cheăng hơnăm hiăng hluâ, po rơdâ hnoăng cheăng hơnăm kố. Mơnhên mâu tơdroăng pâ thế a roh hôp, pôa Nguyễn Xuân Phúc tối nhên, pin hiăng hbrâ ăm môi tơdroăng ki kal tung hơnăm 2021 [a\ 5 hơnăm la ngiâ tơtro, ‘na ivá mơjiâng pro kế tơmeăm khoăng, ‘na tơdroăng cheăng kâ kân.

 

 

 

 

 

 

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkuâ roh hôp Ho#i đong hnê mơhno troăng hơlâ liăn ngân tơnêi têa

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối nhên, tung la ngiâ, Chin phuh thế pêi hên tơdroăng cheăng, ki má lối cho pêi pro ó rơdêi mâu roh mơnhông mơdêk ton xo\n. Hơ’leh pro mơ-éa, hơ’leh tơdroăng cheăng kâ, hơ’leh nếo troăng pêi thăm mơnhông tơtêk, mơnhông mơdêk khu tê mơdró, hơ’leh tíu mơ’no liăn cheăng tê mơdró, thăm hơ’leh ó rơdêi tung pêi cheăng xúa kơmăi kơmok tơnêi têa [a\ mơhnhôk khu râ mơ’no liăn cheăng ăm mơnhông mơdêk krá tơniăn cho mâu tơdroăng ki xiâm. Ki rơhêng vâ tối, hơ’leh pêi cheăng xúa kơmăi kơmok tơnêi têa cho troăng pêi ki xiâm.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định