Tăng ngăn hâi: 19/9/2020

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 18/9, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa, Kăn xiâm hnê ngăn Ho#i đong tơ’noăng Khe\n kơdeăn Xiâm tơnêi têa veăng hôp [ă tơbleăng hnê mơhno a hneăng hôp tơ’noăng pâ nhoăm tơnêi têa Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam châ tơku\m po hôp tơ’noăng mơ’no tơdrêng tung um tơvi troh a 64 tíu tơ’noăng tung lâp tơnêi têa. 

 

 

Pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơpui a hneăng hôp kân

 

Xông tơpui hnê mơhno hneăng hôp, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối thế Vi [an xiâm Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam pơtối têk hlá cờ tơku\m tơru\m môi tuăn tâi tâng kuăn pơlê tung hnoăng mơjiâng [ă kring vế  tơnêi têa; tơku\m hnê tối, mơhnhôk khu râ kuăn pơlê mơdêk ki hlê ple#ng [ă hnoăng cheăng veăng tơ’noăng pâ nhoăm tơnêi têa, môi tuăn pơla khu loi t^ng tiô khôp, tơru\m môi tuăn [ă kuăn pơlê tung lâp tơnêi têa xuân môi tiah mâu kuăn pơlê pin ki rêh ối a kong têa ê.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định