Tăng ngăn hâi: 28/2/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Mâu  Khu cheăng ‘na khoa hok dêi Nhuk hiăng tăng troăng vâ ‘nâi virus Sars - CoV2 tung pơla 30 phút. Kố cho kơmăi tí tăng ngăn tơchoâm dêi Tíu xiâm ngăn ‘na ivá kuăn pơlê dêi kong pơlê Kanagawa  [ă Tíu xiâm tí tăng ‘nâi ple\ng ‘na hóa lý dêi Nhuk (RIKEN).

Mâu tơdroăng tí tăng ‘nâi ple\ng vâ tăng ‘nâi troăng pêi pro ki nếo xúa mâu túa ki khăm ngăn ing môi ngế tơmối ki tro tâ tú virus a tuk Diamond Princess. Tơdroăng châ ‘nâi virus dế châ xúa nôkố kal thế ton péa pái chôu vâ hơ’lâk pơkeăng ki mơnúa ngăn [ă tíu ki khăm xo. Tung pơla mê, túa pêi pro ki nếo mê bú tâi sap ing 10 troh 30 phut, xua ôh tá thế séa ngăn hên tâ [ă kơdroh ki tô dêi mâu túa hơ’lâk ki kal.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng