Tăng ngăn hâi: 8/7/2020

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 7/7, a pơlê kong kơdrâm Kon Tum, Ho#i đong hnê ngăn kong pơlê Kon Tum hneăng má 11, hơnăm 2016 – 2021 pơxiâm po Rôh hôp má 10 [ă hên tơdroăng ki kal, tung mê ai hnoăng cheăng ‘na mâu ngế cheăng. Tung 2 hâi po rôh hôp, Ho#i đong hnê ngăn kong pơlê Kon Tum tơku\m tơpui tơno, séa ngăn 46 tơdroăng ki kal, tung mê hên tơdroăng ki kal châ kuăn pơlê dêi kong pơlê tơmâng ngăn, môi tiah tơdroăng pêi pro hnoăng cheăng mơnhông cheăng kâ rêh ối pơlê pơla 6 khế apoăng hơnăm 2020 [ă troăng pơkâ 6 khế mơ’nui hơnăm; pơkâ nhên ‘na kơtăn [ă kong pơlê pro tíu séa ngăn mơnhên hok tro ôh tá troh hngêi trung [ă vêh a hngêi tung hâi; yă hnê hriâm, hơnăm 2020 – 2021Po rôh hôp Ho#i đong hnê ngăn kong pơlê Kon Tum

 

Tối tơbleăng dêi Vi [an hnê ngăn kong pơlê Kon Tum a rôh hôp ăm hlo, maluâ tro tơdjâk ó ing pơreăng Covid-19 la ki rơdêi ‘na cheăng kâ dêi kong pơlê xuân ối a kơlo ki chía tơniăn. Troh tâi khế 5/2020 kong pơlê Kon Tum tơ’mot châ 16 tơdroăng tơkêa ‘no liăn [ă tâi tâng kơxo# liăn ‘no  lối 4.600 rơtal liăn. Troh nôkố, kong pơlê ai 24 to cheăm châ mơnhên pêi klêi thôn pơlê nếo.

Katarina Nga tơplôu [ă tơpleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng