Tăng ngăn hâi: 22/1/2021

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 21/1, a tíu pêi cheăng Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa, {ơrô Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa tơku\m po hneăng hôp mơgêi tơdroăng pêi cheăng hơnăm 2020, po rơdâ pêi pro hnoăng cheăng hơnăm 2021. Veăng a hneăng hôp ai pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa rơtế khu râ kăn pơkuâ mâu kơvâ cheăng, khu xiâm tơnêi têa.

Pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa xông tơpui a hneăng hôp.

Hơnăm 2021, {ơrô Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa tơku\m mơjiâng khu kăn [o# ai hiâm mơno le\m, ivá pêi cheăng, tơdroăng pêi cheăng [ea\n [e\ng [a\ tơdroăng nôkố, ‘nâi nhên [a\ pêi pro tơtro, rơkê troăng hơlâ dêi Đảng, troăng hơlâ luât dêi Tơnêi têa tung tơdroăng hriăn ple\ng, tơbleăng, kum mâu tơdroăng tung tơnêi têa [a\ kong têa ê dêi Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa, Kăn xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa.

Xông tơpui a hneăng hôp, pôa Nguyễn Phú Trọng pơchân kăn [o# [ơrô thế hlê ple\ng nhên hnoăng cheăng dêi tơná vâ pêi tơtro tơdroăng châ pơcháu. Xua mê, rêm ngế kăn [o# thế đi đo mơ-eăm, pơtâp vâ mơdêk tơdroăng ki rơkê tung tơdroăng cheăng, hnoăng cheăng tơxâng tiô pơkâ, hnoăng cheăng châ pơcháu.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định