Tăng ngăn hâi: 25/11/2020


VOV4.Sêdang - Khu xiâm ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât nếo pơkâ ‘na mơdêk tơdroăng ki pêi pro kơtăng mâu troăng hơlâ hbrâ mơdât pơreăng Covid-19. Tung mê tối nhên, lâp tơnêi têa hiăng tơkâ luâ lối 80 hâi ôh tá ai ngế ki tâ pơreăng ki nếo tung pơlê pơla. Maluâ tiah mê, mâu ngế ki mot lo ing kong têa ê ki dương t^nh [ă SARS-CoV-2 xuân pơtối ối hlo tung pơla hdrối kố nah; xua mê, mơni pơreăng kô tâ tú nếo xuân athế hbrâ kơchăng malối tâng ôh tá pêi pro kơtăng mâu troăng hơlâ, hbrâ mơdât.

Tung la ngiâ ah, tung tơnêi têa kô po hên tơdroăng cheăng kal kí, ki kal, hnoăng cheăng hbrâ mdơât pơreăng châ pơkâ thế ối tung tơdroăng ki kơtăng [ă kơlo ki tơniăn má môi.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định