Tăng ngăn hâi: 19/9/2020

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 18/9, a cheăm Mang Mrai, tơring Sa Thầy, kong pơlê Kon Tum, Grup TH tơru\m [ă Vi [an kong pơlê Kon Tum tơku\m po tơdroăng tơkêa bro păn ro xo têa tôu păn tơchoâm, păn hên xúa kơmăi ki dâi le#m. Tơdroăng tơkêa dêi Grup TH a cheăm Mang Mrai, tơring Sa Thầy, kong pơlê Kon Tum châ pro kơdroăng păn a tơnêi  441 ha, [ă tâi tâng kơxo# liăn ‘no lối 2.500 rơtal liăn.

 

 

Kăn hnê ngăn kong pơlê Kon Tum [ă Grup TH pro leh pơxiâm pêi tơdroăng tơkêa bro

 

Ro păn tơchoâm akố ai 10 rơpâu to. Kố cho kơdroăng păn ro xo têa tôu, ai hngêi kơmăi pro têa tôu ro krúa ki kân má môi a kơpong Tây Nguyên [ă tơdroăng pêi cheăng păn tiô pơkâ tơtro ing ‘’pro tơbăng pêt nhâ ngiât le\m troh rak ‘măn têa tôu ro krúa’’. Tâi tâng Tíu păn mê châ vê hdró mơjiâng pro [ă kơmăi păn ro xo têa tôu túa dêi kong têa Israel, rak ngăn ro [ă kơmăi vi tính 100% gá chiâng ngăn xêh [ă cho kơmăi ki rơkê má môi tung lâp plâi tơnêi.

Ki vâ tối tơdroăng păn tơru\m [ă kuăn pơlê ing khu pêi cheăng tơru\m xúa kơmăi ki dâi le\m, Tơdroăng tơkêa pro pơkâ mơdêk păn ro  xo têa tôu tâk 20 rơpâu to, păn sap 5-10 to ro xo têa tôu tung môi rơpo\ng.

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định