Tăng ngăn hâi: 2/7/2020


VOV4.Sêdang - Hâi lơ 1/7, Alơmăng hiăng tơdah xo inâi Kăn xiâm hnê ngăn dêi Ho#i đong Khu tpơru\m châu Âu, dó inâi EU. Klêi kơ’nâi 13 hơnăm vêh pơtối pro kăn xiâm hnê ngăn tiô hnoăng pôu tâ tá dêi Khu tơru\m châu Âu, mê Alơmăng hiăng hbrâ tơniăn rơhí rơhó ăm tơdroăng hôp 6 khế dêi tơná, ki xiâm cho thăm mơnhông tơru\m tơrôa tung kơpong, kơxo# liăn dêi EU lơ hbrâ rơnáu tơdroăng Ănglê lo ing khu tơru\m châu Âu, ki dó inâi Brexit.

Maluâ ti mê, pơreăng Covid-19 hiăng tâ tú ton khế hơnăm mê khoh chiâng trâm hên tơdroăng ki pá puât, pro Alơmăng athế hơ’lêh túa cheăng xiâm ki vâ kơjo [ă hnoăng cheăng ki tơbrê, hngăm hngo luâ tâ 2 hdroh xua ing tơdjâk dêi pơreăng Covid-19 roh má 2 [ă ‘mâi mơnhông tơdroăng cheăng kâ klêi kơ’nâi pơreăng Covid-19 tâ tú, ki malối thăm mơdêk tơdroăng ki pêi lo lối 1 rơpâu rơtal euro vâ pơkâ thế mơjiâng kơxo# liăn ki vâ ‘mâi mơnhông cheăng kâ-rêh ối klêi kơ’nâi tâ tú pơreăng Covid-19.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng