Tăng ngăn hâi: 19/9/2020

VOV4.Sêdang - Khu xiâm tơpui kâ kong têa Sinuâ hiăng krếo thế kong têa Australia ‘’tơdâng’’ tung tơru\m cheăng tê mơdró 2 tơnêi têa drêng achê kố, kong têa kố pơtối ton tơrôu [a\ hên ko\ng ti Sinuâ xua xiâm kối kring vế tơnêi têa.

Xông tơpui a ngiâ khu chêh hlá tơbeăng, pôa Uông Văn Bân, Ngế tơpui kâ Khu xiâm tơpui kâ kong têa Sinuâ tối ăm ‘nâi: Achê pơla kố, Australia hiăng hên xôh tơtrâ mâu tơdroăng tơkêa bro mơ’no liăn cheăng dêi ko\ng ti Sinuâ [a\ xiâm kối xua kring vế tơnêi têa [a\ đi đo pơkâ mơdât ‘’ôh tá ai xiâm kối’’ tung tơpui tơno [a\ tơru\m cheăng a hên kơvâ cheăng. Tơdroăng kố mơni tơdjâk troh tơdroăng loi tơngah dêi hên ko\ng ti Sinuâ mơ’no liăn cheăng tung Australia.

Xua mê, ngin pói tơngah Chin phuh Australia kô hriăn ple\ng kơtăng tơdroăng tơmiât ‘na tơdroăng kố [a\ mơjiâng 1 tíu tơdâng tơ’mô, tơ’lêi hlâu, ôh tá pơrah [a\ khu mơ’no liăn cheăng kong têa ê, tá mâu ko\ng ti kong têa Sinuâ.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định