Tăng ngăn hâi: 17/2/2020

 

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Klêi Ngế xiâm ngăn ‘na hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tơdroăng rơkê ai pơtroh hlá mơ-éa thế mâu kong pơlê ăm hok tro pơtê hriâm tâi khế 2/2020. Troh nôkố, tâi tâng 63 to kong pơlê, pơlê kong kân tung lâp tơnêi têa hiăng tơbleăng pơtối ăm hok tro pơtê hriâm vâ hbrâ ví pơreăng COVID -19.

Tung mê, ai 56 to kong pơlê, pơlê kong kơdrâm ăm hok tro pơtê hriâm ta troh tâi khế 2. Vi [an hnê ngăn mâu kong pơlê, pơlê kong kơdrâm xuân tối thế tơbleăng [ă pơkâ hnê hriâm tơ‘nôm vâ tơniăn tơdroăng hnê hriâm ăm hok tro, sinh viên. Po ngăn tơdroăng hnê mơhno dêi khu xiâm ngăn hnê hriâm [ă hnê tuăn ngôa rơkê vâ ai pơkâ troăng hơlâ ‘mâi hơ’leh tơdroăng hnê hriâm, rak tơniăn pôi tá tơdjâk troh ki tơ-[rê dêi tơdroăng hnê [ă hriâm.

Pơtối tơru\m [ă mâu kơvâ cheăng, kong pơlê mơdêk tơdroăng hnê hriâm ăm hok tro, sinh viên, mâu ngế ki hriâm [ă mâu kăn [o#, thái cô, mâu ngế cheăng ‘na kơvâ hnê hriâm ‘na tơdroăng pêi pro tro, hbrâ mơdât pơreăng tiô tơdroăng hnê dêi kơvâ ngăn pơkeăng.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng