Tăng ngăn hâi: 20/10/2020

 

 

  

VOV4.Sêdang - Măng t^ng hdrối kố nah, 3 kong pơlê dêi kơpong Tây Nguyên mê cho Dak Lak, Dak Nông [a\ Lâm Đồng hiăng tơku\m po châ tơ-[rê Hneăng hôp khu râ kăn Đảng kong pơlê hneăng hơnăm 2020 – 2025. {a\ hiâm mơno pôu râng hnoăng cheăng, pêi pro tiô luât, tơru\m môi tuăn, kuăn pơlê pơkuâ dêi hnoăng cheăng, Hneăng hôp Đảng [o# mâu kong pơlê hiăng tơbleăng pêi pro pơkâ mơ-eăm mơnhông Tây Nguyên thăm rế kro mơdro\ng, rơkê ple\ng, pêng păm khôi túa, vêa vong le\m tro.

 

 

Tiô tối tơbleăng kal kí pơtroh ă Hneăng hôp Đảng [o# kong pơlê Lâm Đồng, hneăng hdrối, kong pơlê hiăng pêi châ [ă luâ tâi tâng mâu pơkâ cheăng kâ, [ă ki tâk riân 5 hơnăm hdrối châ 8%; pêi  lo kế tơmeăm rêm ngế châ 71 rơtuh liăn/hơnăm; ‘na tê mơdró chôa mơnhông chiâng kơvâ cheăng kâ ki xiâm dêi kong pơlê; ngiâ méa thôn pơlê, kơpho# hiăng hlo tơ-[rê, tơdroăng rêh ối châ tơniăn, ‘na cheăng lêng kring vế tơniăn châ pơtối rak vế.

Troh veăng hôp [ă tối tơbleăng hnê mơhno hneăng hôp, pôa Nguyễn Xuân Thắng, Kăn hnê ngăn xiâm Đảng, Ngế xiâm pơkuâ Hok vie#n chính trị Kuo#k ya Hồ Chí Minh, Kăn xiâm hnê ngăn Ho#i đong tơpui kâ Tơnêi têa tối thế Đảng [o# kong pơlê Lâm Đồng:

‘’Tơku\m kơdo mơ-eăm, thế mơ-eăm khât tung mơjiâng Đảng, khu cheăng ‘na tơdroăng kal kí thế krúa tơdrăng le\m rơdêi, rơtế [ă tơdroăng mơjiâng Đảng tung tu\m tơdroăng [ă tơplâ mơdât mâu ki ai tuăn ‘mêi hriăn kâ kơluâ, mơ’nhiê liăn hmâng vâ; mơdêk hnoăng cheăng séa ngăn, mơdêk hnê tối, mơjiâng Đảng ‘na tơdroăng ai tuăn mơno le\m… tơdroăng kố pin kal pơtối mơdêk tung la ngiâ.

Pôa Nguyễn Văn Bình, Ngế ngăn ‘na cheăng kâ tơnêi têa xông tơpui hnê mơhno hneăng hôp Đảng [o# kong pơlê Dak Nông

 

{ă troăng hơlâ pơkâ ‘’Tơru\m - Môi tuăn - Rak luât - Pêi pro - Mơnhông tơ-[rê’’, Hneăng hôp Đảng [o# kong pơlê Dak Nông roh má 12 tối: hneăng hdrối kố nah, kong pơlê hiăng pê klêi mâu pơkâ mơnhông cheăng kâ rêh ối. Ki tơxâng vâ tối, Dak Nông hiăng pơkâ nhên 3 tơdroăng ki xiâm mơnhông tơ-[rê; má môi cho, hngêi kơmăi bauxiet – nhôm [ă on tơhrik krúa; má péa cho ‘na pêi chiâk xúa kơmăi ki dâi le\m pêi lo tơmeăm pro pơxúa; [ă pái cho ‘na ôm hyô ing mâu tơdroăng ăm hlo ki hiăng ai hlâu ‘na hyôh kong prâi, tơnêi tơníu, malối ko\ng viên ki ôm hyô ngăn tơnêi tơníu lâp plâi tơnêi Dak Nông.

Kố cho tíu ki tơ-[rê tung mơnhông mơdêk cheăng kâ dêi kong pơlê Dak Nông tung 5 hơnăm hdrối, veăng ‘no tơdroăng kal vâ kong pơlê châ pêi tiô pơkâ tâi tâng  ‘’Troh hơnăm 2020, djâ dêi Dak Nông hluăn ing kong pơlê kơtiê, hâi teăm mơnhông tơ-[rê‘’. Xông tơpui a hneăng hôp, pôa Nguyễn Văn Bình, Ngế xiâm ngăn cheăng kâ tối nhên:

‘’Dak Nông ai pơxúa kal khât tung kơpong Tây Nguyên cho hơlâ troăng ki tơdjêp dêi Tây Nguyên [ă mâu kơpong cheăng kâ xiâm peăng Hdroh tơnêi têa ki ai hên tơmeăm khoăng, ki tơ’lêi hlâu ‘na hyôh kong prâi, tơnêi tơníu, ‘na mơhno túa le\m tro, tơmeăm khoăng, tơnêi tíu, tơmeăm khoăng châ UNESCO mơnhên cho Ko\ng viên tơnêi tơníu tung lâp plâi tơnêi.

Kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo tung kong pơlê Dak Nông ai tơdroăng hmâ tơru\m dêi rơpó sap nah, pâ nhoăm tơnêi têa, môi tuăn tiô Đảng, kơhnâ mơ-eăm pêi cheăng, mơ-eăm tơkâ luâ xahpá. Pak^ng veăng tơmâng to\ng kum dêi Tơnêi têa, kô cho mâu tơdroăng ki tơ’lêi hlâu vâ Dak Nông pơtối rak vế, mơnhông mơdêk cheăng kâ, rêh ối re\ng, tung tu\m tơdroăng, krá rơdêi tâ tung la ngiâ’’.

Pôa Bùi Văn Cường teăng mâ Khu xiâm Đảng [o# kong pơlê Dak Lak hneăng ki nếo tối tơbleăng xo hnoăng cheăng pêi

 

{ă tơdroăng pêi cheăng re\ng, ai hnoăng cheăng, pêi kơtăng, tơru\m, môi tuăn, Hneăng hôp Đảng [o# kong pơlê Dak Lak roh má 17 hiăng klêi tơniăn le\m. Xông tơpui a hneăng hôp, pôa Phạm Bình Minh tối thế Đảng [o# kong pơlê Dak Lak kal tơmâng ‘no liăn cheăng, mơnhông mơdêk tơmeăm khoăng, vâ tơdâng tơ’mô mâu kơvâ cheăng, la xuân kơhnâ kum pêi hdrối tăng tơmeăm, mơjiâng {uôn Ma Thuột re\ng chiâng pơlê kong kơdrâm kơpong Tây Nguyên tiô mơgêi kơxo# 67 dêi Khu xiâm Kal kí.

Tơdrêng amê, kal thế ‘no liăn ăm ‘na mơnhông pêi chiâk deăng, kuăn pơlê pêi chiâk deăng, mơjiâng thôn pơlê rơtế [ă tơdroăng mơdêk re\ng tơdroăng mơjiâng thôn pơlê nếo:

‘’Đảng [o# kong pơlê kal ‘nâi nhên ki pơxúa dêi kong pơlê vâ tơku\m pơkuâ hnê mơhno, ‘no liăn cheăng ‘na pêi chiâk deăng, kuăn pơlê pêi chiâk, mơjiâng thôn pơlê rơtế [ă tơdroăng mơnhông thôn pơlê nếo. Kal thế mơdêk tuăn tơche\ng tơmiât ing pêi chiâk deăng mơnhông hơ’leh ‘na pêi chiâk deăng; tơu\m hơ’leh nếo troăng hơlâ pêi chiâk; mơnhông pêi chiâk deăng tiô troăng hơlâ ngiât, krúa, xúa kơmăi ki dâi le\m mơdêk uâ mơdiê tơmeăm vâ mơdêk ki pơxúa dêi tơmeăm tiô púi vâ tung tơnêi têa [ă tê ăm kong têa ê’’.

Hneăng hôp mâu kăn Đảng [o# kong pơlê Lâm Đồng roh má 11

 

Tối tơbleăng mơgêi hneăng hôp, pôa Bùi Văn Cường, Kăn hnê ngăn Đảng kong pơlê Dak Lak tối: Hneăng hôp hiăng klêi tơniăn le\m, mơhno tuăn tơmiât [ă púi vâ dêi Kăn [o# đảng viên, mâu lêng tơplâ [ă rêm râ kuăn pơlê tung kong pơlê. Khu kăn Đảng [o# kong pơlê Dak Lak hneăng 17, hneăng hơnăm 2020-2025 kô pơtối rak vế pêi pro mâu tơdroăng ki châ tơ-[rê tung hneăng hdrối; pak^ng mê, pơtối rak vế ki tơru\m, môi tuăn rak tro luât, hơ’lêh nếo, pơtối mơnhông mơdêk mơ-eăm mơjiâng kong pơlê Dak Lak kro mơdo\ng, rơkê ple\ng, rak vế túa le\m tro.

‘’Ngin kô tơru\m môi tuăn, môi mơno tơku\m hnê mơhno [ă troăng hơlâ pơkâ: mơ-eăm khât, mơ-eăm hên, pêi kơtăng tơbleăng tơdrăng ki pơxúa dêi tơdroăng pơkâ. Pêi pro tro mâu pơkâ malối cho luât pơkâ tơku\m môi tuăn, luât pơkâ hnê tối hôu khe\n, hnê thế ‘mâi rơnêu tơná [ă mâu luât pơkâ môi tiah tơdroăng pêi cheăng dêi khu kăn [ă tơdroăng pêi pro tiô pơkâ dêi hneăng hôp vâ mơnhông kong pơlê Dak Lak mơnhông re\ng, krá tơniăn ton tơniăn tung mơjiâng kong pơlê kro mơdro\ng, rơkê ple\ng, tiô khôi túa le\m tro tơxâng cho tíu xiâm kơpong Tây Nguyên’’.

Quốc Học rah chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định