Tăng ngăn hâi: 15/1/2021

 

 

VOV4.Sêdang - Tiô riân ki nếo má môi nếo tơbleăng Khu xiâm nâp hnoăng liăn mơhá tíu tơkăng kong Sinuâ tơbleăng hâi lơ 14/1 ăm hlo, tâi tâng kơxo# liăn pêi lo ing tê tơmeăm ngi kong têa ê dêi kong têa kố hơnăm 2020 tâk vâ chê 2% tâng vâ pơchông [ă khế kố hơnăm hdrối. Ki rơhêng vâ tối, tê mơdró kâ pơla Sinuâ prếi Mih tâk hên 8,8%. Tiô khu xiâm ngăn nâp hnoăng liăn mơhá tíu tơkăng kong Sinuâ, hơnăm 2020, kơxo# liăn pêi lo ing tê tơmeăm ngi kong têa ê dêi kong têa kố châ 31.160 rơtal nhân dân tệ (lối 4.646 rơtal dollars), tâk 1,9% tâng vâ pơchông [ă khế kố hơnăm nah, tung mê, tê tơmeăm ngi kong têa ê tâk troh 4%.

Pôa Lý Khôi Văn, ngế kum cheăng tơpui kâ ăm Khu xiâm ngăn nâp hnoăng liăn mơhá tíu tơkăng kong Sinuâ ăm ‘nâi: Tê tơmeăm ngi kong têa ê dêi Sinuâ pơtối tâk tung 7 khế hdrối sap ing khế 6/2020 troh nôkố Sinuâ chiâng kong têa cheăng kâ xiâm tung lâp plâi tơnêi ai kơlo tâk ‘na tê mơdró ‘na kế tơmeăm, hnoăng cheăng kong têa tê mơdró kế tơmeăm kơxo# 1 lâp plâi tơnêi pơtối châ ‘mâi mơnhông.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định