Tăng ngăn hâi: 26/9/2020

VOV4.Sêdang - Chin phuh Rusi mơnhên tối, tơdroăng ki mơjiâng pro klêi ‘’Troăng klo\ng mơ’no hyôh on gas troh peăng Kơnho\ng 2’’ cho tơdroăng ki hâk tơngăm dêi kong têa Alơmăng. Xông tơpui a ngiâ khu chêh hlá tơbeăng, pôa Sergey Lavrov, Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ dêi Rusi hiăng krếo thế rêm pâ ki ai tơdjâk kal athế hmiân tuăn hên tâ vâ tơpui tơno ‘na tơdroăng la ngiâ dêi ‘’Troăng klo\ng mơ’no hyôh on gas troh peăng Kơnho\ng 2’’.

Pak^ng mê, pôa Lavrov xuân vêh mơnhên tối, tơdroăng ki mơjiâng pro klêi tơdroăng tơkêa bro troăng klo\ng mơ’no hyôh on gas kố cho tơdroăng ki hâk tơngăm dêi Alơmăng tung pơla Mih pơtối mơdât tơdroăng ki vâ tâ klo\ng mơ’no hyôh on gas kố. Chin phuh Rusi hiăng mơnhên tối tơdroăng tơkêa bro ‘’Troăng klo\ng mơ’no hyôh on gas troh peăng Kơnho\ng 2’’ cho môi tơdroăng tơkêa bro ‘na tê mơdró kâ, ôh tá xê tơdroăng cheăng kal kí [ă châ mơjiâng vâ kring vế tơniăn hyôh on gas kơpong châu Âu.

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định