Tăng ngăn hâi: 24/11/2020


VOV4.Sêdang - Khu  pro pơkeăng tơru\m tê mơdró kong têa Ăng-glê – Thụy Điển AstraZeneca hâi lơ 23/11 tơbleăng, vaccine hbrâ mơdât Covid 19 xua khu kố tơru\m [a\ đăi hok mơjiâng pro ki xêt troh 90%, bu pâk môi xôh tê. Tung môi tơbleăng, pôa Pascal Soriot, Kăn pơkuâ AstraZeneca tối rơdêi, ki xêt khât [a\ ki tơniăn dêi vaccine kố ăm hlo, vacine dêi khu kố kô ai tơdjâk tơdrêng troh tơdroăng ki thâ ‘na khăm pơlât pơlê pơla.

Hdrối mê, mâu tơdroăng ki mơnúa pâk ăm hlo vaccine AstraZeneca xuân xêt khât tung hbrâ mơdât pơrea\ng Covid 19. Pôa Boris Johnson, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Ăng-glê tơdrêng amê phiu ro ‘na tơdroăng ki châ tơbrê dêi vaccine AstraZeneca.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định