Tăng ngăn hâi: 2/7/2020


 

VOV4.Sêdang - Kong xêi lơ 1/7, a pơlê kong kơdrâm Kon Tum, Khu xiâm Đoân droh rơtăm Ko\ng sản Hồ Chí Minh tơku\m po hneăng hôp dêi mâu Kâu lak [o# tơpui tối ‘na vâi ‘ne\ng a Tây Nguyên hơnăm 2020 [ă tơdroăng pơxá ‘’Hơnăm ối nếo Tây Nguyên loi khât kơ Đảng’’.

A hneăng hôp, teăng mâ 5 kâu lak [o# Tơpui tối ‘na vâi ‘ne\ng dêi mâu kong pơlê: Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Dak Nông, Dak Lăk hiăng tối 5 tơdroăng ‘na hnoăng cheăng dêi Kâu lak [o# Tơpui tối ‘na vâi ‘ne\ng tung veăng tơtrâ mơdât mâu tơdroăng ki ôh tá tro tung Facebook; Hnoăng cheăng dêi mâu droh rơtăm tung kring vế tuăn ngôa dêi Đảng; Hơnăm ối nếo [ă tơdroăng tơplâ mơdât mâu tơdroăng chêh tối ki ôh tá tro, ki kơneăm dêi khu ‘mêi...

Hneăng hôp mâu Kâu lak [o# tơpui tối ’na vâi ‘ne\ng cho tíu ki mâu droh rơtăm vâ tối tơdroăng tơche\ng tơmiât dêi tơná, tối tơdroăng tơná [ă mâu tơdroăng ‘na mâu hơnăm ối nếo tơmâng hên nôkố; mâu tơdroăng kal kí, rêh ối pơlê pơla tung tơnêi têa [ă lâp plâi tơnêi ki dế hlo hên nôkố, mâu tơdroăng pơkâ [ă tơku\m po hneăng hôp Đoân- Ho#i– Đội tung pơla nôkố [ă hên ki ê.

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng