Tăng ngăn hâi: 20/1/2021


 

VOV4.Sêdang - Pôa Sergey Lavrov, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Rusi mơnhên tối, Triều Tiên tá hâi ai tơdroăng pêi pro ki lâi vâ pro hơkăng a chuăn rơlố. Tiô Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Rusi ăm ‘nâi, hên ngế hiăng tí tăng vâ ‘nâi ‘na tơdroăng ki mơhriâm pơtâp lêng nếo achê pơla kố dêi Triều Tiên, hâk phiu tơdroăng ki [lê trâng dêi Hneăng hôp Đảng Lao động dêi tơnêi têa roh má 8, [ă tơdroăng cheăng ki mơhno tối mâu tơ-[ai, plong, tuk, pháu hơnêa.

Maluâ ti mê, môi tiah Triều Tiên xuân ối kơdroh tơdroăng ki hơkăng xua ing tơdroăng ki mơhriâm pơtâp lêng kố. Tung pơla mê, tá Triều Tiên [ă Hàn Quốc dế nôkố xuân tá hâi teăm mơnhên tối kô kơdo mơ-eăm pêi pro mâu tơdroăng ki k^ tơkêa ki péa kong têa hiăng châ chiâng pêi pro a hơnăm 2018. Peăng tơdroăng ki tơpui ‘na trếo tik nik dêi Mih [ă Triều Tiên kố, Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ kong têa Rusi tối ăm ‘nâi, tơdroăng kố xuân athế tơkôm ngăn tiô kơ troăng hơlâ dêi Khu xiâm ngăn kong têa ki Mih xua pôa Joe Biden, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih ai pơkuâ ngăn.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định