Tăng ngăn hâi: 15/8/2020

VOV4.Sêdang - Pôa Kim Jong-un, Kăn xiâm hnê ngăn kong têa Triều Tiên nếo pâ thế tah lôi luât ki mơdât prôk lăm a pơlê kân tíu tơkăng kong Kaesong [ă mâu kơpong ki achê tâ tá vâ mơdât tơdroăng tâ tú dêi pơreăng Covid-19.

Hdrối mê, a khế 7 pơla hdrối kố nah, kăn xiâm hnê ngăn kong têa Triều Tiên hiăng mơdêk tơdroăng ki kal athế mơdât prôk lăm kơlo ki ó má môi [ă Kaesong klêi kơ’nâi nhôm ai môi ngế tro tâ virus SARS-CoV-2 ki kơtâu tơkâ luâ kơpong tíu tơkăng kong Triều Tiên vâ prếo dêi a hngêi. Tơdrêng [ă tơdroăng ki tah luât mơdât prôk lăm, pôa Kim Jong-un mơnhên tối, tơdroăng ki gak ngăn tíu tơkăng kong kal athế pơtối pêi pro krá tơniăn.

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng