Tăng ngăn hâi: 7/4/2020

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 6/4, a roh hôp mơ’no tơdrêng tung um tơvi Khu hnê mơhno tơnêi têa hbrâ mơdât pơrea\ng Covid – 19, pôa Vũ Đức Đam, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa tối ăm ‘nâi, hiăng hbrâ tu\m kế tơmeăm khăm pơlât vâ mơdât tơdroăng tâ tú pơreăng tâng lâp tơnêi têa ai 3.000 ngế tro tâ pơrea\ng [a\ nôkố dế pơtối hbrâ ăm mâu troăng ki ê.

 

 

Khu hnê mơhno tơnêi têa hbrâ mơdât pơrea\ng Covid – 19 hôp mơ’no tơdrêng tung um tơvi

 

Pôa Vũ Đức Đam tối ăm ‘nâi: tơdroăng pơrea\ng tung 2 hai kố nah cho kơdroh mơngế tâ tú, laga ôh tá xê ti mê pin tơngôu, ôh tá kơchăng. Tung pơla kố nah, hnoăng pêi dêi ko\ng an, khăm pơlât, khu râ kăn pơkuâ  ‘’lăm rêm kơtâu, tơgôu rêm péa hngêi’’ hiăng châ tơ-[rê hên [a\ tung la ngiâ kal pơtối rak vế troăng hơlê pêi kố.

Pôa Vũ Đức Đam xuân pơkuâ kơvâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât mơdêk tâ mê nếo tơdroăng hbrâ mơdât pơrea\ng Covid – 19 mot tâ tú tung hngêi pơkeăng. Kal po rơdâ mâu troăng ki tơdâng [a\ tơdroăng tâi tâng mâu ngế troh khăm pơlât pơrá cho F1, ôh tá ăm pơrea\ng xông tâ tú rơdâ tung hngêi pơkeăng.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng