Tăng ngăn hâi: 21/10/2020


 

VOV4.Sêdang -  Pôa Kirill Dmitriev, Ngế xiâm ngăn ‘na liăn to\ng kum tơdrêng dêi kong têa Rusi nếo tối pơtâng, kơxo# liăn ki kố mơni kô rôe pơkeăng vaccine Sputnik V vâ mơdât pơreăng Covid-19 ăm mâu kong têa ối tung kơpong châu Mih La tinh a khế 12 la ngiâ.

Xông tơpui a môi roh hôp tơbleăng, pôa Kirill Dmitriev tối nhên, kơxo# liăn ki mơ’no to\ng um dêi Rusi kô re\ng châ tối tơbleăng ‘na tơdroăng k^ tơkêa [ă Argentina, [ă môi tơdroăng k^ tơkêa [ă Peru, luâ tâ kơ mê nếo cho k^ tơkêa [ă Mexico, Brazil [ă mâu kong têa ki ê. Pôa Kirill Dmitriev ối tối, kơxo# liăn to\ng kum tơdrêng dêi Rusi hdrối mê Rusi hiăng châ pâ thế kum 1 rơtuh 200 rơpâu klo\ng vaccine Sputnik V.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định