Tăng ngăn hâi: 22/1/2020

 

VOV4.Sêdang - A leh pơxiâm hneăng hôp tơpui tơno ‘na cheăng kâ lâp plâi tơnêi châ tơku\m po a Đa-vốt, kong têa Swis, khu kăn pơkuâ mâu kong têa kơbông krếo lâp plâi tơnêi thế ru\m môi tuăn. Tung [ai xông tơpui pơxiâm po, ngế mơjiâng hneăng hôp tơpui kâ ‘na cheăng kâ lâp plâi tơnêi Klaus Schwab tối rơdêi tơdroăng ki tơru\m xuân mơjiâng ivá ó rơdêi, tơdrêng amê kheăn kơdeăn tơkêa dêi mâu kong têa tơru\m rơtế dêi pó vâ mơnhông mơdêk lâp plâi tơnêi. Hneăng hôp tơpui tơno cheăng kâ lâp plâi tơnêi má 50 dó inâi WEF 2020 hơnăm kố veăng amê ai vâ chê 3 rơpâu ngế kăn lo ing 117 kong têa. Mâu pơkâ châ tơbleăng a Hneăng hôp tơpui tơno kô châ pơkâ kân troh tơdroăng la ngiâ dêi lâp plâi tơnêi.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định