Tăng ngăn hâi: 6/9/2020

 

 

Pôa A In mơhum mâ [ă xông kân rơtế [ă idrâp chêng, idrâp koăng, idrâp rơvo\ng. Mâu idrâp ki kố hiăng mot tung hiâm mơno, tuăn ngôa pôa sap ing tơx^n nah. Hơnăm 16, pôa hiăng rơkê to\n chiêng tơgôu koăng, hlu\m rơvo\ng [ă pro têng nêng.

Tiô pôa A In tối, vâ chiâng rơkê ‘na tơdroăng mơjiâng pro, to\n chêng, rêi prôa, hlu\m rơvo\ng, châ mơđah, mơhno dêi tơdroăng rơkê tơná vâ châ thông vâi droh, mê vâi rơtăm athế ‘nâi chiâng to\n chêng tơgôu koăng i rơkê khât, tôu prôa không i rơkê. {ă hmôu pơ tiah mê, pôa hiăng hâk git to\n chêng tơgôu koăng, to\n không dêi ing pâ prế pôa nah.

 

 

Mâu vâi krâ ki rơkê dêi pơlê Kon Chêng rơtế ton chêng tơgôu koăng, hlu\m rơvo\ng

 

Ti xê tot to ‘nâng mê, vâ chiâng hriâm hên mâu [ai chêng pơrá phá dêi pó (ai drêng ro, drêng khéa, drêng pơkoăng, drêng mơdâm kiâ…). A In rơtế [ă mâu vâi droh rơtăm tung pơlê hmâ lăm troh a mâu pơlê ki achê mê vâ tơpui tơno, hriâm [ối.

Pôa hơ’muăn: Rêm hơnăm, klêi kơ’nâi rơnó xuâ báu, lâp pơlê hơniâp ro mot tung rơnó leh mơd^ng, môi tiah t^ng kâ kơpôu, t^ng pro kơdroăng kơpôu, t^ng xế báu, t^ng kleăng kơneăng têa [ă hên h^n mâu t^ng ki ê.

 

 

Pôa A In

 

Tung mâu hâi pro t^ng mê, mơngế Mơ Nâm ôh tá păng lôi chêng koăng, rơvo\ng hlu\m [ă idrâp không. Kố cho roh vâ kuăn pơlê mơhno tối tơdroăng tơru\m tơrôa, to\n chêng tơgôu koăng, kơhnhon xuâng [ă hnê ‘na mâu túa mơhno le\m tro dêi hdroâng kuăn ngo tơná ăm kuăn ‘ne\ng cháu chái vâ pôi tá hía lôi’’.

Tiô pôa A In, môi tung khu không mê ai 3 to phêa. La [ă rơvo\ng hlu\m kố vâi hmâ pro [ă ko\ng, ôh tá ai tơdroăng ki pro [ă kơmăi kơmok lâi ôh, xua mê, ngế ki mơjiâng pro athế rơkê tung mơjiâng tăng rah, rơgi mâu phêa ki chiâng vâ pro không tiô tơdroăng ki tơná tơmiât vâ.

Vâ khoh chiâng pro không ki ai idrâp chuât tơleăng, chuât xơtó, ngế ki mơjiâng mê athế lăm ko phêa ki hiăng chía krâ, krá. Vâi krâ hmâ ko xo ing xiâm phêa mê dâng 30cm troh 60 cm, phêa ki huăn vêh ngi peăng mâ hâi lo, môi pâ klo\ng mê vâi lôi tá tơkóu, môi pâ klo\ng mê vâi loi rơhoih la rơgi pro ăm i le\m, rơgi pro chí; a tơdế phêa mê vâi hmâ ‘véa, pong xo\n iâ, klêi mê, xo pêt vâi kơdjiâ amê rơtăng, ku\n vâ ga chuât chiâng idrâp.

Pôa A In tối, tơdroăng ki hlu\m rơvo\ng cho tơdroăng kal athế rơkê phá xêh. Ko\ng pá hơ-ếo râng rơvo\ng, ko\ng peăng hơ’vá râng loăng tôu a mâu klo\ng ki mê mơdêi, lơ chôa ‘lâng vâ ti lâi ăm ga tơtro [ă tơdrá, rơ-rêk dêi tơrêm [ai chêng koăng vâ mâu idrâp ki mê tơtro dêi pó, pro\ng lơ prông ngăn tiô kơ tơdroăng ki vâ pơtro ăm tơdrá rơngê ting ting dêi mơngế Mơ Nam. Ngế ki to\n không mê athế ai tuăn tơmâng tơleăng, tơtro mê nếo chiâng vâ to\n ăm ga i ro, tơtro [ă khu chêng koăng [ă idrâp rơvo\ng hlu\m.

Krê [ă tơdroăng to\n chêng tơgôu koăng, tiô pôa A In, mơngế Mơ Nâm hmâ xúa ai 2 kơtum: Kơtum ki ai 4 kơtâ [ă 12 kơtâ chêng. Khu chêng ki 4 kơtâ, vâi hmâ to\n tơdrêng [ă rơvo\ng, hơkâ, không. Kơtum chêng ki ai 12 kơtâ (ai 3 kơtâ koăng [ă 9 kơtâ chêng) vâi hmâ to\n [ă hơkâ. To\n chêng koăng vâi hmâ to\n [ă loăng, xuân chiâng tôu [ă kơpeăng ko\ng, ai kơtum chêng koăng ki ‘nâ tâng dế to\n  vâi hmâ kơdât [ă ko\ng pa hơ-ếo vâ kơdât ăm i tơtro rơ-rêk.

Pôa A In ai tối mơnhên: ‘’Drêng to\n chêng tơgôu koăng ôh tá păng lôi rơvo\ng hlu\m, hơkâ, không, vâi kô xúa mâu tơmeăm mê tơdrêng vâ chiâng ai tơdrá, idrâp chuât ki ro rih, pro mơngế tơmâng rơhêng vâ hmâng. Tơdrêng [ă tơdroăng pơtroh tơdrá dêi koăng, rơvo\ng, hơkâ chuât ga tơmot khâp mơjiâng chiâng idrâp chêng kí pro\ng, ki prông há, hơniâp ro, pro mơnguân hên ăm mâu ngế ki tơmâng’’.

Tiô {ơrô ngăn ‘na mơhno túa le\m tro dêi tơring Kon Plong, kong pơlê Kon Tum tối, chêng koăng [ă không cho tơmeăm khoăng ki mơđah nge# thuât tiô chal vâi krâ nah dêi mâu hdroâng kuăn ngo rêh ối a tơring Kon Plong tối krê [ă kuăn ngo Rơteăng Mơnâm tối tơdjuôm. Mâu prôa, không, chêng koăng, rơvo\ng hlu\m kố hmâ hlo ai tung rêm roh po leh mơd^ng dêi kuăn pơlê, ing tơdroăng xah hêi tung rơpo\ng hngêi tá troh a tơdroăng leh kân dêi pơlê, môi tiah pơkoăng o\ng mế, to kuât nếo [ă mâu tơdroăng ki kal dêi pơlê. {ă mâu rơ-rêk [ă mâu tơdrá pơrá phá dêi pó, drêng vâi hiăng to\n chêng koăng [ă không kô pro rêm ngế rơhêng vâ kuâ ko\ng dêi pó xông kơhhon xuâng tâ tá on, ing mê tơdroăng ki tơru\m tung pơlê thăm rế achê dêi pó.

Xuân tiô {ơrô Mơhno túa le\m tro dêi tơring Kion Plong tối, pôa A In cho ngế ki rơkê hên tơdroănug. Pôa rơkê to\n chiêng tơgôu koăng ối rơkê ’mâi rơnêu idrâp chêng koăng, mơjiâng pro không. Pôa xuân hmê ăm kuăn cháu tơdroăng to\n chêng tơgôu koăng, tôu không [ă châ kuăn pơlê mơnê nhoa#m. Pak^ng mê, pôa xuân ối veăng lăm mơđah hên tơdroăng ki to\n chêng, tơgôu koăng xua tơring, kong pơlê tơku\m po, veăng kum kơhnâ khât ăm tơdroăng rak vế, ‘măn chôu [ă thăm pơtối mơnhông khôi túa le\m tro dêi hdroâng mơngế Rơteăng.

 

Hlá tơbeăng Kon Tum

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định