Tăng ngăn hâi: 14/2/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Heiko Maas, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Alơmăng hiăng ai rôh trâm mâ hlối pêi cheăng [ă pôa Vương Nghị, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Sinuâ a pơlê kong xiâm Berlin, kong têa Alơmăng. A rôh trâm mâ, pôa Heiko Maas hiăng tối ăm peăng Alơmăng vâ veăng kum Sinuâ tung tơdroăng plâ mơdât pơreăng êi xôu ki râ xua virus Corona (COVID -19)  pro.

Pôa ăm ‘nâi: Alơmăng vâ kum Sinuâ [ă tu\m tơdroăng tâng chiâng, tơdroăng mê cho kal khât tung tơdroăng plâ mơdât virus Corona. Alơmăng nhoăm mâu tơdroăng mơ-eăm ing peăng Sinuâ hiăng pro [ă COVID -19 ôh tá xê cho tơdroăng ki pơrah dêi rơpó, pơrah hdroâng mơngế lơ lăm plâ mơngế Sinuâ [ă mâu ngế châu Á ki ê a kong têa Alơmăng.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng