Tăng ngăn hâi: 1/8/2020

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 31/7, pôa Boris Johnson, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Ănglê tối tơbleăng kô ôh tá l^ng tah luât pơhôi ki pơtối xua kơxo# ngế ki tâ tú pơreăng Covid-19 a kong têa kố rế tâk hên. Tơpui a hôp tơbleăng, pôa Boris Johnson ăm ‘nâi, kong têa kố kô pơkâ thế tah lôi luât ki vêh lôu péa a kơpong England tung pơla 2 pơla măng t^ng, la tiô pơkâ ki apoăng kô po a hâi lơ 1/8.

Pôa tối khéa hơ’nêng khât ‘na tơdroăng pơkâ kố, la ối tối nhên, Chin phuh Ănglê ôh tá séa ngăn pơreăng tâ tú ôh tá tơniăn kố. Xuân tiô kăn pơkuâ kong têa Ănglê, chin phuh kong têa kố kô pơxâu phâk kơtăng [ă mâu ngế ki pơkuâ ‘na pêi cheăng ôh tá rak tơniăn tung hbrâ mơdât pơreăng Covid-19 a tíu pêi cheăng.

Hdrối mê, pôa hiăng diâp ăm mâu khu ki pơkuâ mâu ngế pêi cheăng pơkâ tơleăng xêh tung tơdroăng ki ăm phêp mâu ngế pêi cheăng, chiâng pêi cheăng a hngêi há lơ ôh.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định