Tăng ngăn hâi: 22/10/2020


 

 VOV4.Sêdang - Khu rah chêh tơdroăng kal ASEAN hiăng tơku\m po hneăng hôp tơpui tơno mâu khu tơru\m [a\ ASEAN roh má 4 tiô troăng mơ’no tơdrêng tung um tơvi xua pơrea\ng kân Covid 19 xông tâ tú a hên tíu tung lâp plâi tơnêi. Dâng 150 ngế kăn teăng mâ ăm mâu Kăn Kuo#k ho#i râ má môi ASEAN, mâu kơ koan pêi ‘na luât, khu droh rơtăm, lêng kuăn pơlê, vâi kơdrâi [a\ mâu khu tơru\m tê mơdró [a\ tơdroăng cheăng hiăng veăng tơpui tơno mơ’no tơdrêng tung um tơvi roh kố.

Xông tơpui pơxiâm po hneăng hôp, pôa Dato Lim Jock Hoi, Kăn xiâm chêh tơm xo rơkong ASEAN kơbông krếo mâu khu tơru\m cheăng [a\ dêi rơpó, to\ng kum tơdroăng re\ng pêi pro troăng pêi cheăng la ngiâ pơlê pơla ASEAN [a\ mơdêk um méa xuân môi tiah inâi ASEAN. A roh hôp tơpui tơno, mâu kăn hiăng tối ăm dêi pó troăng tơmiêt pêi [a\ troăng prôk la ngiâ ASEAN 2025 [a\ mâu tơdroăng kal pơhlêh.

 Drêng pơrea\ng kân Covid 19 pơtối xông tâ tú a kơpong [a\ lâp plâi tơnêi, mâu khu tơru\m cheăng ASEAN môi tuăn troăng tơmiêt pêi mơnhông pơkâ thế tơru\m krá tơniăn tâ pơla mâu khu tơru\m [a\ rêm pâ ki tơdjâk.

           

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định